นโยบายการเสนอราคา

 1. บทนำ:
  • วัตถุประสงค์: นโยบายการเสนอราคานี้กำหนดแนวทางสำหรับการขอและการเสนอราคาบน PhenixBox มีเป้าหมายเพื่อให้กระบวนการนี้เป็นไปอย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพสำหรับทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย
  • ขอบเขต: นโยบายนี้ใช้กับผู้ใช้ทุกคนของแพลตฟอร์ม PhenixBox รวมถึงผู้ซื้อและผู้ขายที่เกี่ยวข้องในกระบวนการเสนอราคา
 2. การขอใบเสนอราคา:
  • ข้อกำหนด: ผู้ซื้อต้องให้ข้อมูลที่ละเอียดและถูกต้องเกี่ยวกับความต้องการของตน รวมถึงรายละเอียดสินค้าที่ต้องการ ปริมาณ ข้อกำหนดในการจัดส่ง และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • การสื่อสาร: การสื่อสารทั้งหมดเกี่ยวกับการเสนอราคาควรดำเนินการผ่านแพลตฟอร์ม PhenixBox เพื่อให้แน่ใจว่ามีความโปร่งใสและสามารถติดตามได้
  • ระยะเวลาการตอบกลับ: ผู้ซื้อควรกำหนดกรอบเวลาที่ต้องการรับใบเสนอราคาจากผู้ขาย
 3. การให้ใบเสนอราคา:
  • ความถูกต้อง: ผู้ขายต้องให้ใบเสนอราคาที่ถูกต้องและละเอียด รวมถึงรายละเอียดสินค้า ราคา ข้อกำหนดในการจัดส่ง และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • ระยะเวลาที่มีผลบังคับใช้: ใบเสนอราคาควรระบุช่วงเวลาที่ราคาและข้อกำหนดที่เสนอจะมีผลบังคับใช้ชัดเจน
  • ความตรงต่อเวลา: ผู้ขายควรตอบกลับการขอใบเสนอราคาภายในกรอบเวลาที่ผู้ซื้อกำหนด
 4. การเจรจาและการตกลง:
  • การเจรจา: ทั้งสองฝ่ายสามารถเจรจาข้อตกลงในใบเสนอราคา รวมถึงราคา ตารางเวลาการจัดส่ง และเงื่อนไขอื่น ๆ การเจรจาทั้งหมดควรถูกบันทึกผ่านแพลตฟอร์ม PhenixBox
  • การตกลง: เมื่อมีการตกลงกันแล้ว ทั้งสองฝ่ายควรยืนยันข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านแพลตฟอร์ม PhenixBox การยืนยันนี้จะถือเป็นข้อตกลงที่มีผลบังคับใช้
 5. ความลับ:
  • การปกป้องข้อมูล: ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายต้องรักษาความลับของข้อมูลทั้งหมดที่แบ่งปันในระหว่างกระบวนการเสนอราคา
  • การไม่เปิดเผยข้อมูล: ข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์หรือมีความละเอียดอ่อนที่เปิดเผยในระหว่างกระบวนการเสนอราคาจะต้องไม่ถูกแชร์กับบุคคลที่สามโดยไม่ได้รับอนุญาต
 6. การแก้ไขข้อพิพาท:
  • ขั้นต้น: ในกรณีที่มีข้อพิพาทเกิดขึ้นจากกระบวนการเสนอราคา ทั้งสองฝ่ายควรพยายามแก้ไขปัญหาด้วยการสื่อสารโดยตรงก่อน
  • ความช่วยเหลือจาก PhenixBox: หากข้อพิพาทไม่สามารถแก้ไขได้โดยตรง ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสามารถขอความช่วยเหลือจากฝ่ายสนับสนุนของ PhenixBox เพื่อเป็นสื่อกลาง
 7. การปฏิบัติตามข้อกำหนด:
  • มาตรฐานทางกฎหมายและจริยธรรม: ผู้ใช้ทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานทางจริยธรรมที่เกี่ยวข้องในระหว่างกระบวนการเสนอราคา
  • นโยบายของแพลตฟอร์ม: ผู้ใช้ต้องปฏิบัติตามนโยบายทั้งหมดของ PhenixBox รวมถึงนโยบายการเสนอราคานี้ เพื่อให้แน่ใจว่าการทำธุรกรรมเป็นธรรมและโปร่งใส
 8. การแก้ไขนโยบาย:
  • การเปลี่ยนแปลงนโยบาย: PhenixBox ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขนโยบายการเสนอราคานี้ ผู้ใช้จะได้รับแจ้งเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ทันทีหลังจากการประกาศ
  • การยอมรับของผู้ใช้: การใช้งานแพลตฟอร์มต่อไปหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย ถือเป็นการยอมรับเงื่อนไขใหม่
 9. ติดต่อเรา:
  • การสนับสนุน: หากมีคำถามหรือข้อกังวลเกี่ยวกับนโยบายการเสนอราคา โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ PhenixBox ที่ [email protected]
  • ข้อเสนอแนะ: PhenixBox ยินดีรับข้อเสนอแนะจากผู้ใช้เกี่ยวกับนโยบายการเสนอราคา เพื่อช่วยปรับปรุงแพลตฟอร์ม