การสร้างบัญชีและลงทะเบียน

  1. การสร้างบัญชีฟินิกซ์บอกซ์: ในการใช้บริการบางอย่างบนแพลตฟอร์ม ท่านอาจจะถูกกำหนดให้ต้องลงทะเบียนเพื่อสร้างบัญชีฟินิกซ์บอกซ์ และให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) เราอาจจะเป็นผู้พิจารณาและออกให้ท่าน หรือหากท่านเป็นคนออก เราขอสงวนสิทธิให้เป็นดุลพินิจของเราแต่ฝ่ายเดียวในการอนุมัติเกี่ยวกับการใช้แพลตฟอร์มและ/หรือบริการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการบอกกล่าวให้ท่านปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคล หรือยกเลิกชื่อผู้ใช้และ/หรือรหัสผ่านในเวลาใดๆ โดยไม่ต้องรับผิดชอบในความสูญเสียใดๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับเหตุดังกล่าว ท่านตกลงว่าจะรับผิดชอบต่อความปลอดภัยของบัญชี, ชื่อผู้ใช้งาน และ/หรือรหัสผ่านของท่านและการเปิดเผยหรือการใช้งานใดๆ ในทุกกรณี ท่านจะเก็บชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านไว้เป็นความลับ และเปลี่ยนรหัสผ่านเป็นครั้งคราว ทั้งนี้ เพื่อช่วยให้ท่านมีประสบการณ์ที่ดีจากการใช้แพลตฟอร์ม ท่านจะแจ้งให้เราทราบทันที หากท่านมีเหตุสงสัยหรือทราบว่าชื่อผู้ใช้งานและ/หรือรหัสผ่านของท่านอาจจะถูกเปิดเผย หรือมีการเข้าแพลตฟอร์มโดยใช้ชื่อผู้ใช้งานและ/หรือรหัสผ่านของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือหากท่านมีความจำเป็นต้องปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแต่ไม่สามารถเข้าถึงแพลตฟอร์มได้
  2. ข้อตกลงการใช้งาน: ท่านตกลงว่าการใช้แพลตฟอร์มและ/หรือบริการใดๆ ในแพลตฟอร์ม, ข้อมูล หรือการสื่อสารใดๆ ที่อ้างอิงถึงชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านของท่าน แล้วแต่กรณี ให้ถือว่าเป็นการเข้าใช้โดยท่านหรือออกโดยท่าน โดยการเข้าใช้แพลตฟอร์มและ/หรือการใช้บริการใดๆ (ยกเว้นกรณีการเข้าใช้แพลตฟอร์มโดยมิชอบที่เราได้รับคำบอกกล่าวภายใต้ข้อ 1 แล้ว) ท่านตกลงผูกพันรับผิดชอบและรับผิดแต่ฝ่ายเดียวในการกระทำดังกล่าว รวมถึงชดใช้ความเสียหายให้เราต่อความสูญเสียใดๆ ทั้งหมดที่สามารถอ้างอิงไปชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่านของท่านได้