ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ (Terms of Use)

(ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2561)

ขอความกรุณาอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้โดยละเอียด

ฟินิกซ์บอกซ์ขอต้อนรับท่านเข้าสู่เว็บไซต์ www.PhenixBox.com หรือ application PhenixBox (รวมเรียกว่า “แพลตฟอร์ม”) ในการเข้าเยี่ยมชมของท่านแพลตฟอร์มจะมีการใช้บังคับข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการเหล่านี้ ในระหว่างที่ท่านเข้าถึง และ/หรือ ใช้แพลตฟอร์ม (ดังระบุข้างล่าง) ท่านตกลงที่จะผูกพันโดยข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ (“ข้อกำหนดและเงื่อนไข”) หากท่านไม่ตกลงด้วยกับข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ โปรดงดการเข้าถึง และ/หรือ ใช้บริการแพลตฟอร์ม

เราจำกัดการเข้าถึงและใช้ส่วนที่มีการใช้รหัสป้องกัน และ/หรือ รักษาความปลอดภัยของแพลตฟอร์ม และ/หรือ การใช้บริการไว้สำหรับลูกค้าที่มีบัญชีผู้ใช้กับฟินิกซ์บอกซ์เท่านั้น หากมีการฝ่าฝืนการเข้าถึงหรือพยายามเข้าถึงส่วนดังกล่าวของแพลตฟอร์มนี้ หรือยังข้อมูลใดๆ ที่มีการป้องกันโดยไม่ได้รับอนุญาต และ/หรือ ที่เราไม่ได้เจตนาให้เข้าใช้งานโดยเฉพาะ ผู้ที่ฝ่าฝืนอาจจะต้องรับผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 หรือกฎหมายใดๆ ที่เกี่ยวข้อง

ท่านจะต้องมีอายุอย่างน้อย 18 ปีขึ้นไป หรือบรรลุนิติภาวะที่จะให้คำยินยอมตามกฎหมายได้ มิฉะนั้น จะต้องได้รับความยินยอม หรือ อยู่ภายใต้การดูแลของบิดา หรือ มารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย โดยให้ถือว่าบิดา หรือ มารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย ยอมรับในข้อกำหนดและเงื่อนไข และการเข้ารับผิดชอบต่อการกระทำใดๆ ของท่าน ทั้งในปัจจุบันและในภายหลัง

 1. นิยามและการตีความ

เว้นแต่จะกำหนดหรือระบุไว้เป็นอย่างอื่น นิยามและการตีความที่ระบุข้างล่างนี้ให้นำมาบังคับใช้กับข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้

1.1    นิยาม

(ก) “วันทำการ” หมายถึง วันทำการในประเทศไทย และจะเกี่ยวข้องกับวันที่ธนาคารในประเทศไทยมีการดำเนินงาน และ/หรือ เปิดให้บริการ
(ข) “ลูกค้า” หมายถึง ท่าน หรือ ผู้ใช้ที่มีบัญชีอยู่บนแพลตฟอร์ม และสั่งซื้อสินค้าใดๆ ผ่านทางแพลตฟอร์ม
(ค) “ทรัพย์สินทางปัญญา” หมายถึง ลิขสิทธิ์, สิทธิบัตร, เครื่องหมายการค้า, เครื่องหมายบริการ, สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์, โดเมนเนม, โครงร่าง, แบบ, ฐานข้อมูล, ชื่อทางการค้าและธุรกิจ, ความลับทางการค้า และข้อมูลอันเป็นความลับ และทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ที่มีกรรมสิทธิในทำนองเดียวกัน และคำขอจดทะเบียนทั้งหลายในสิ่งที่กล่าวมา ไม่ว่าที่มีอยู่ในปัจจุบันหรือเกิดขึ้นในอนาคต หรือจดทะเบียนแล้วหรือไม่ และผลประโยชน์, สิทธิพิเศษ, สิทธิในการฟ้องร้อง, เรียกค่าเสียหาย และได้รับการบรรเทาหรือการเยียวยาอื่นๆ จากการละเมิด, ยักยอก หรือฝ่าฝืนใดๆ ในสิทธิใดๆ ดังกล่าวมา
(ง) “ฟินิกซ์บอกซ์” หรือ “เรา” หมายถึง บริษัท แอสเสท เวิรด์ เทรดดิ้ง จำกัด นิติบุคคลจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ทะเบียนเลขที่0105537141085 มีสำนักงานตั้งอยู่บริษัท แอสเสท เวิรด์ เทรดดิ้ง จำกัด เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 54 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. ประเทศไทย
(จ) “ราคาขาย” หมายถึง ราคาของสินค้าที่แสดงไว้เพื่อขายแก่ลูกค้า ดังระบุไว้บนแพลตฟอร์ม
(ฉ) “การสูญเสีย” หมายถึง ค่าปรับ, การขาดทุน, จำนวนเงินในการชำระหนี้, ค่าใช้จ่าย (เช่น ค่าธรรมเนียมและค่าทนายความ), ค่าบริการ, ค่าใช้จ่ายการฟ้องร้อง ดำเนินคดี ข้อเรียกร้อง การเรียกให้ชำระหนี้ และความรับผิดอื่นๆ ทั้งหลาย
(ช) “แพลตฟอร์ม” หมายถึง เว็บไซต์ URL: www.PhenixBox.com และ แอพพลิเคชั่นโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ต ชื่อ “PhenixBox” ที่ฟินิกซ์บอกซ์ดำเนินการ และ/หรือ เป็นเจ้าของ
(ซ) “เอกสารข้อมูล” หมายถึง หน้าเวบเพจทั้งหลายบนแพลตฟอร์ม รวมทั้งข้อมูล, ภาพ, ลิงค์, เสียง, กราฟฟิก, วิดีโอ, ซอฟต์แวร์, แอพพลิเคชั่น และเอกสารข้อมูลอื่นๆ ที่แสดงหรือจัดไว้บนแพลตฟอร์ม รวมถึงการทำงานหรือบริการที่ให้ไว้บนแพลตฟอร์ม
(ฌ) “รหัสผ่าน” หมายถึง รหัสผ่านที่ลูกค้าซึ่งมีบัญชีอยู่กับฟินิกซ์บอกซ์อาจจะใช้ร่วมกับชื่อผู้ใช้ในการเข้าถึงแพลตฟอร์ม และ/หรือ บริการที่เกี่ยวข้อง
(ญ) “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลที่สามารถใช้ในการบ่งชี้, ติดต่อ หรือแจ้งตำแหน่งของท่าน รวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ ชื่อ, อีเมล์แอดเดรส, ที่อยู่จัดส่ง, ที่อยู่ส่งใบเรียกเก็บเงิน, หมายเลขโทรศัพท์, ข้อมูล              บัตรเครดิต/เดบิต, ข้อมูลบัญชีธนาคารที่ใช้ชำระเงิน และข้อมูลใดๆ ที่ท่านให้แก่เราเมื่อท่านสร้างบัญชีกับเรา และ/หรือ ส่งคำสั่งซื้อ
(ฎ) “คำสั่งซื้อ” หมายถึง คำสั่งซื้อที่ดำเนินการผ่านแพลตฟอร์ม เพื่อซื้อสินค้าที่แสดงอยู่บนแพลตฟอร์ม
(ฏ) “สินค้า” หมายถึง สินค้าที่แสดงไว้เพื่อขายให้ลูกค้าบนแพลตฟอร์ม
(ฐ) “นโยบายความเป็นส่วนตัว” หมายถึง นโยบายความเป็นส่วนตัวที่กำหนดไว้ในแพลตฟอร์มของเรา
(ฑ) “วัสดุต้องห้าม” หมายถึง ข้อมูล, กราฟฟิก, ภาพถ่าย, ชุดรหัส, โปรแกรม หรือมาโครอื่นใด และ/หรือ เอกสารข้อมูลอื่นใดที่

– มีไวรัสคอมพิวเตอร์ ที่คุกคามหรือสร้างความเสียหาย
– ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือสิทธิอันมีเจ้าของอื่นใด ไม่ว่าจะเป็นของเรา หรือบุคคลภายนอกใดๆ
– ทำให้เสียชื่อเสียง, ใส่ร้าย หรือข่มขู่
– เป็นที่น่ารังเกียจ, ลามกอนาจาร, ละเมิด, ฉ้อฉล, อันตราย หรือไม่ชอบด้วยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ
– ในความเห็นของเราแต่ฝ่ายเดียว ตีความ หรืออาจตีความได้ว่าเป็นการรุกรานต่อ และ/หรือ โจมตี บุคคลใดๆ

(ฒ) “บริการ” หมายถึง บริการ, ข้อมูล และการดำเนินการใดๆ ที่เราจัดให้มีบนแพลตฟอร์ม
(ณ) “ข้อกำหนดและเงื่อนไขการซื้อขาย” หมายถึง ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ใช้บังคับการซื้อสินค้าของลูกค้า ที่กำหนดไว้ในแพลตฟอร์มของเรา
(ด) “ข้อกำหนดและเงื่อนไข” หมายถึง ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการฉบับนี้, เอกสารแนบท้าย รวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ นโยบายความเป็นส่วนตัว, ข้อกำหนดและเงื่อนไขการซื้อขาย, กฎและนโยบายอื่นๆ ของเราที่มีการประกาศ, เผยแพร่ และ/หรือ แก้ไขเพิ่มเติมเป็นครั้งคราว บนแพลตฟอร์ม
(ต) “เครื่องหมายการค้า” หมายถึง เครื่องหมายการค้า, เครื่องหมายบริการ, ชื่อทางการค้า, ตราสินค้าหรือ ส่วนหนึ่งของตราสินค้า และโลโก้ ที่ใช้และแสดงอยู่บนแพลตฟอร์ม ไม่ว่าจดทะเบียนแล้ว หรือยังไม่ได้จดทะเบียน และเป็นของฟินิกซ์บอกซ์ หรือของบุคคลภายนอกคนใดก็ตาม
(ถ) “ชื่อผู้ใช้” หมายถึง ชื่อเฉพาะตัวที่เป็นตัวบ่งชี้ลูกค้า ซึ่งลูกค้าได้ให้ไว้ขณะลงทะเบียนบัญชีฟินิกซ์บอกซ์ เพื่อใช้สำหรับการเข้าระบบบัญชีฟินิกซ์บอกซ์
(ท) “ท่าน” และ “ของท่าน” หมายถึง นิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนภายใต้กฎหมายไทย หรือกฎหมายประเทศอื่นใด หรือบุคคลธรรมดา ที่มีอายุอย่างน้อย 18 ปีขึ้นไป หรือมิฉะนั้นต้องอยู่ภายใต้การดูแลของบิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย
(ธ) “ผู้ซื้อ” หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลที่ทำการซื้อสินค้าจากผู้ขายที่ลงขายสินค้าบนแพลตฟอร์มฟินิกซ์บอกซ์และผ่านแพลตฟอร์มฟินิกซ์บอกซ์
(น) “เหตุสุดวิสัย” หมายถึง ภัยน้ำท่วม, ภัยแผ่นดินไหว, อัคคีภัย, ภัยคุกคามหรือโจมตีของผู้ก่อการร้าย, ภัยคุกคามจากสงครามหรือภัยสงคราม, การจลาจล, การนัดหยุดงาน, การปิดและการหยุดดำเนินการของอุตสาหกรรม, การขนส่งสาธารณะหรือระบบการโทรคมนาคมสื่อสารใดๆ หรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในคำสั่งหรือกฎหมายที่ใช้บังคับ

1.2    การตีความ

การอ้างอิงถึง “ข้อ” ให้เป็นการอ้างอิงถึงข้อที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ และให้ตีความโดยเป็นการอ้างอิงถึง       ข้อดังกล่าวตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม หรือปรับปรุง ณ เวลาที่เกี่ยวข้อง หากในเอกสารใดๆ  มีการใช้คำว่า “รวมถึง” หรือ “รวมทั้ง” ให้ถือว่าตามมาด้วยคำว่า “แต่ไม่จำกัดเฉพาะ” เว้นแต่จะระบุไว้อย่างชัดแจ้งเป็นอย่างอื่น ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งหรือไม่สอดคล้องกันระหว่างข้อกำหนดตั้งแต่สองข้อขึ้นไปภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ท่านตกลงให้มีการวินิจฉัยไปในทางที่เป็นประโยชน์แก่ฟินิกซ์บอกซ์ และบังคับตามข้อกำหนดที่เป็นประโยชน์แก่ฟินิกซ์บอกซ์

 1. การใช้บริการและ/หรือการเข้าถึงแพลตฟอร์มโดยทั่วไป

2.1    ท่านตกลงที่จะปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ, ข้อกำหนดและเงื่อนไข, คำบอกกล่าว, ระเบียบและนโยบาย, คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้บริการ และ/หรือ การเข้าถึงแพลตฟอร์ม ทั้งหมด รวมถึงที่อาจจะมีการแก้ไขเพิ่มเติมและปรับปรุงโดยเราเป็น      ครั้งคราว ทั้งนี้ เราสงวนสิทธิในการแก้ไขเพิ่มเติมและปรับปรุงแนวปฏิบัติ, ข้อกำหนดและเงื่อนไข, คำบอกกล่าว, ระเบียบนโยบาย และคำแนะนำในเวลาใดๆ โดยถือว่าท่านได้รับทราบและตกลงด้วยซึ่งการแก้ไขเพิ่มเติมและปรับปรุงใดๆ นั้นเมื่อได้มีการเผยแพร่บนแพลตฟอร์มแล้ว

2.2    ท่านตกลงและรับรองที่จะไม่

(ก) ใช้แพลตฟอร์มและ/หรือบริการเพื่อปลอมแปลงเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น หรือแสดงถ้อยคำหรือข้อมูลเท็จเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับบุคคลหรือนิติบุคคลใด
(ข) ใช้แพลตฟอร์ม และ/หรือ บริการเพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและก่อให้เกิดหรือคาดหมายได้ว่าจะก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ ต่อแพลตฟอร์ม, ผู้ใช้รายอื่น, บุคคลใดๆ และ/หรือสาธารณะ
(ค) พยายามจะเข้าใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต, ทำการรบกวน, แทรกแซง, ปรับเปลี่ยน, ขัดขวาง หรือทำให้ระบบคอมพิวเตอร์, เครื่องเซิร์ฟเวอร์ หรือเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับแพลตฟอร์ม, การใช้งานของผู้ใช้คนอื่น หรือบริการขัดข้อง, เสียหาย
(ง) อัพโหลด, อีเมล, โพสต์, ส่งเสริม, ส่งต่อ หรือทำให้โฆษณาซึ่งข้อมูลและรายละเอียดที่เป็นเท็จ และ/หรือ ไม่ชอบด้วยกฎหมายใดๆ ผ่านทางแพลตฟอร์ม และ/หรือ บริการ
(จ) อัพโหลด, อีเมล, โพสต์, ส่งเสริม หรือส่งต่อวัสดุหรือเอกสารข้อมูลใดๆ ที่มี หรือที่มีเหตุให้สงสัยว่ามีไวรัสคอมพิวเตอร์, หนอน, ม้าโทรจัน, กลุ่มรหัส หรือส่วนประกอบที่ทำอันตราย หรือทำให้เสียหาย หรือทำให้เกิดความผิดพลาด หรือรบกวนการทำงานของคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์มือถือของลูกค้ารายอื่น หรือของแพลตฟอร์มหรือบริการได้
(ฉ) เข้าแทรกแซงบัญชีของผู้ใช้รายอื่น หรือเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้รายอื่น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ
(ช) ใช้แพลตฟอร์มหรือบริการนอกเหนือจากที่สอดคล้องกับนโยบายการใช้งานที่เป็นที่ยอมรับของเครือข่ายที่เชื่อมต่อใดๆ มาตรฐานอินเทอร์เน็ตใดๆ ที่เกี่ยวข้อง และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง รวมถึงในลักษณะที่ไม่ได้รับอนุญาตตามสิทธิการใช้งานที่ให้ไว้ในที่นี้

2.3    เราสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง, ปรับปรุง, แก้ไข, ดัดแปลง, ระงับ หรือยกเลิกแพลตฟอร์มหรือการให้บริการ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ได้ตลอดเวลา ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ และไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ หากการเปลี่ยนแปลง, ปรับปรุง, แก้ไข, ดัดแปลง, ระงับ หรือยกเลิกดังกล่าว ทำให้ท่านไม่สามารถเข้าถึงและ/หรือใช้แพลตฟอร์มหรือบริการ ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด

2.4    โดยดุลพินิจของเราแต่เพียงฝ่ายเดียว เราขอสงวนสิทธิในเรื่อง

(ก) การติดตาม, ตรวจสอบ, คัดกรอง, จัดกิจกรรม, เนื้อหา หรือเอกสารข้อมูลใดๆ บนแพลตฟอร์ม และ/หรือ การบริการ รวมถึงการสอบสวนการฝ่าฝืนข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆ และอาจจะดำเนินการใดๆ ตามที่เห็นสมควร
(ข) ป้องกัน, จำกัด หรือเพิกถอน การเข้าใช้แพลตฟอร์ม และ/หรือบริการของท่าน ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไข
(ค) รายงานกิจกรรมใดๆ บนแพลตฟอร์ม ที่เราสงสัยว่าจะเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย, ระเบียบ หรือ กฎเกณฑ์ใดๆ    ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ รวมถึงการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานนั้นๆ
(ง) ร้องขอข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้บริการ และ/หรือ การเข้าใช้แพลตฟอร์มของท่าน ในเวลาใดๆ และใช้สิทธิของเราภายใต้ข้อนี้หากท่านปฏิเสธการให้, ให้ หรือเรามีเหตุให้เชื่อได้ว่าท่านให้ข้อมูลและรายละเอียดไม่ถูกต้อง, ที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิด หรือโดยฉ้อฉล
(จ) คัดกรอง, ปฏิเสธ, ลบ หรือย้ายเนื้อหาใดๆ บนแพลตฟอร์มที่เป็นการฝ่าฝืนข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆ, ได้รับการร้องเรียนจากผู้ใช้รายอื่น, ผิดกฎหมาย, ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือคำสั่งทางกฎหมาย รวมถึงยังอาจปิดกั้นการส่งการสื่อสาร (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การปรับปรุงสถานะ, การลงข้อความ และ/หรือการสนทนา)

2.5    การเข้าถึงและการใช้แพลตฟอร์มและ/หรือบริการของท่าน อยู่ภายใต้บังคับนโยบายความเป็นส่วนตัวที่กำหนดไว้ใน https://service.phenixbox.com/privacy-policy/

2.6    การซื้อขายสินค้าใดๆ อยู่ภายใต้บังคับเงื่อนไขและข้อกำหนดการซื้อขาย ตามที่กำหนดไว้ใน https://service.phenixbox.com/terms-of-use/

2.7    นอกเหนือจากข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ หากมีการจัดทำข้อกำหนดและเงื่อนไขเฉพาะด้าน หรือมีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมให้อยู่ภายใต้บังคับข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม ซึ่งจะมีผลใช้บังคับโดยสมบูรณ์ทุกประการ

 1. การใช้บริการ

3.1    นอกเหนือจากข้ออื่นที่บัญญัติไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ให้ถือว่าข้อ 3 นี้ใช้บังคับกับการใช้บริการของท่านโดยเฉพาะ

3.2    บริการจะจำกัดไว้เฉพาะลูกค้าที่ได้รับอนุญาต โดยท่านต้องเป็นบุคคลที่บรรลุนิติภาวะแล้ว และมีความสามารถในการเข้าทำสัญญาภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ลูกค้าคนใดที่ได้ฝ่าฝืน หรือกำลังฝ่าฝืนข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ และลูกค้าที่ถูกระงับการใช้บริการใดๆ ไม่ว่าถาวรหรือชั่วคราว ก็ไม่อาจใช้บริการได้ แม้ว่าจะปฏิบัติตามข้อ 3.2 นี้แล้วก็ตาม

3.3    ท่านตกลง

(ก) เข้าใช้ และ/หรือ ใช้แพลตฟอร์ม และ/หรือ บริการ รวมถึงดำเนินกิจกรรมใดๆ บนแพลตฟอร์มเพื่อวัตถุประสงค์และด้วยวิธีการที่ชอบกฎหมายและด้วยความสุจริต เท่านั้น
(ข) รับรองว่าข้อมูลและรายละเอียดใดๆ ที่ท่านโพสต์ หรือแสดงบนหรือผ่านแพลตฟอร์มนั้นมีความถูกต้องและ ไม่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายที่เกี่ยวข้องใดๆ และท่านตกลงจะรับผิดชอบในข้อมูลหรือรายละเอียดนั้น แต่เพียงผู้เดียว

3.4    เราให้บริการในลักษณะที่เป็นการอำนวยความสะดวกเรื่องการจัดหาสถานที่และโอกาสให้แก่ผู้ซื้อและผู้ขายเพื่อการ     ซื้อขายสินค้าผ่านแพลตฟอร์ม โดยผู้ขายซึ่งเป็นผู้ลงรายการและขายสินค้าของผู้ขายบนแพลตฟอร์มนั้น เป็นบุคคลภายนอก/นิติบุคคลภายนอก (“ผู้ขาย”) เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย การซื้อขายสินค้าระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายจะเป็นข้อตกลงหรือสัญญาที่ทำขึ้นโดยตรงระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายเท่านั้น และไม่ได้เป็นคู่สัญญาของสัญญาซื้อขายใดๆ หรือสัญญาอื่นใดระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย และไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีใดๆ รวมถึงการรับประกันที่เกี่ยวข้องสัญญาดังกล่าว เราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในธุรกรรมระหว่างผู้ใช้แพลตฟอร์ม อย่างไรก็ตาม การซื้อขายสินค้าที่เกิดขึ้นผ่านแพลตฟอร์มนั้น ให้อยู่ภายใต้บังคับข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ และนโยบายที่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์ม

3.5    ในกรณีที่ท่านเป็นผู้ขาย ท่านตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้

(ก) จัดเตรียม, อัพโหลดภาพสินค้า, คำอธิบายสินค้า รวมถึงรายละเอียดใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับร้านค้า และสินค้าบนแพลตฟอร์มโดยละเอียด ซึ่งข้อมูลทั้งหมดดังกล่าวเป็นข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ทั้งนี้ ภาพถ่ายของสินค้าจะต้องเห็นสินค้าชัดเจนและถูกต้องตรงกับสินค้าจริง เราไม่อนุญาตให้ใช้ภาพในลักษณะเซลฟี่เป็นภาพถ่ายของสินค้า

เราขอสงวนสิทธิในการอนุญาต, ปฏิเสธ, ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลง รายละเอียด, ข้อมูล, ภาพถ่าย ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและร้านค้าได้

(ข) แจ้งรายการและขายสินค้าสินค้าที่เป็นของแท้, ต้นฉบับ, ใหม่ และไม่เคยผ่านการใช้งาน เราไม่อนุญาตให้แจ้งรายการและขายสินค้าที่เป็นของลอกเลียนแบบตราสินค้าอื่นที่เป็นต้นฉบับ, ปลอม, ละเมิดลิขสิทธิ/ทรัพย์สินทางปัญญา และ/หรือ ผิดกฎหมายอื่นใด
(ค) สินค้าที่แจ้งรายการและขายบนแพลตฟอร์มจะต้องมีการรับประกัน (หากสินค้านั้นสามารถให้การรับประกันได้) กรณีที่สินค้าสามารถให้การรับประกันได้ ผู้ขายจะต้องระบุรายละเอียดดังกล่าวในรายการสินค้านั้นๆ ขณะแจ้งรายการสินค้าด้วย
(ง) รับผิดชอบการบริการสินค้าในสต็อกของตนเอง และคอยอัพเดตรายละเอียด, ข้อมูล, ภาพถ่าย ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและร้านค้าของผู้ขายอยู่เสมอ

 1. การสร้างบัญชีฟินิกซ์บอกซ์

4.1    ในการใช้บริการบางอย่างบนแพลตฟอร์ม ท่านอาจจะถูกกำหนดให้ต้องลงทะเบียนเพื่อสร้างบัญชีฟินิกซ์บอกซ์ และให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) เราอาจจะเป็นผู้พิจารณาและออกให้ท่าน หรือหากท่านเป็นคนออก เราขอสงวนสิทธิให้เป็นดุลพินิจของเราแต่ฝ่ายเดียวในการอนุมัติเกี่ยวกับการใช้แพลตฟอร์ม       และ/หรือบริการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการบอกกล่าวให้ท่านปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคล หรือยกเลิกชื่อผู้ใช้และ/หรือรหัสผ่านในเวลาใดๆ โดยไม่ต้องรับผิดชอบในความสูญเสียใดๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับเหตุดังกล่าว ท่านตกลงว่าจะรับผิดชอบต่อความปลอดภัยของบัญชี, ชื่อผู้ใช้งาน และ/หรือรหัสผ่านของท่านและการเปิดเผยหรือการใช้งานใดๆ        ในทุกกรณี ท่านจะเก็บชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านไว้เป็นความลับ และเปลี่ยนรหัสผ่านเป็นครั้งคราว ทั้งนี้ เพื่อช่วยให้ท่านมีประสบการณ์ที่ดีจากการใช้แพลตฟอร์ม ท่านจะแจ้งให้เราทราบทันที หากท่านมีเหตุสงสัยหรือทราบว่าชื่อผู้ใช้งาน และ/หรือ รหัสผ่านของท่านอาจจะถูกเปิดเผย หรือมีการเข้าแพลตฟอร์มโดยใช่ชื่อผู้ใช้งานและ/หรือรหัสผ่านของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือหากท่านมีความจำเป็นต้องปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแต่ไม่สามารถเข้าถึงแพลตฟอร์มได้

4.2    ท่านตกลงว่าการใช้แพลตฟอร์มและ/หรือบริการใดๆ ในแพลตฟอร์ม, ข้อมูล หรือการสื่อสารใดๆ ที่อ้างอิงถึงชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านของท่าน แล้วแต่กรณี ให้ถือว่าเป็นการเข้าใช้โดยท่าน หรือออกโดยท่าน

โดยการเข้าใช้แพลตฟอร์ม และ/หรือ การใช้บริการใดๆ (ยกเว้นกรณีการเข้าใช้แพลตฟอร์มโดยมิชอบที่เราได้รับคำบอกกล่าวภายใต้ข้อ 4.1แล้ว) ท่านตกลงผูกพันรับผิดชอบและรับผิดแต่ฝ่ายเดียวในการกระทำดังกล่าว รวมถึงชดใช้ความเสียหายให้เราต่อความสูญเสียใดๆ ทั้งหมดที่สามารถอ้างอิงไปชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่านของท่านได้

 1. ทรัพย์สินทางปัญญา

5.1    บรรดาทรัพย์สินทางปัญญาบนแพลตฟอร์มและเอกสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหลาย เป็นกรรมสิทธิ์ของ, อนุญาตให้แก่ หรือควบคุมโดยเรา, ผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิของเรา หรือผู้ให้บริการของเรา (แล้วแต่กรณี) เราสงวนสิทธิที่จะบังคับใช้สิทธิภายใต้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงภายใต้กฎหมายใดๆ ที่เกี่ยวข้อง แม้เราจะไม่ได้มีการอ้างสิทธินั้นภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ หรือในเวลาใดๆ

5.2    เราอนุญาตเพียงให้ท่านดาวน์โหลด, พิมพ์ หรือใช้เอกสารข้อมูลในแพลตฟอร์มเพื่อการใช้งานตามวัตถุประสงค์ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้เท่านั้น และท่านตกลงที่จะไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลง, ทำซ้ำ, เผยแพร่ซ้ำ, ส่งต่อ และ/หรือแจกจ่ายเอกสาร รวมถึงวิธีการอื่นใดที่เป็นการละเมิดสิทธิของเราหรือเจ้าของลิขสิทธิที่เกี่ยวข้องซึ่งลิขสิทธิทั้งหลายและสิทธิในความเป็นเจ้าของอื่นๆ ในเอกสารข้อมูลนั้น หรือในเซิร์ฟเวอร์, ระบบ หรืออุปกรณ์ เว้นแต่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็น         ลายลักษณ์อักษรจากเราหรือจากเจ้าของลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวข้อง

5.3    การอนุญาตให้ใช้สิทธิ หรือมอบสิทธิในการใช้งาน หรือให้สิทธิที่จะใช้ ซึ่งเครื่องหมายการค้าใดๆ ที่แสดงอยู่บนแพลตฟอร์ม จะต้องได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากเราหรือจากเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่เกี่ยวข้องอื่นใดเท่านั้น

 1. ข้อมูลของท่าน

6.1   ท่านรับรองว่าท่านได้อ่านและตกลงด้วยในนโยบายความเป็นส่วนตัวซึ่งปรากฏอยู่บนแพลตฟอร์ม และท่านยินยอม       ให้เราเก็บ, ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อประโยชน์ตามที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว

6.2   ท่านยินยอมให้เราใช้เอกสารข้อมูล หรือเนื้อหา หรือข้อความใดๆ ที่ท่านยื่นหรือโพสต์ไว้ในแพลตฟอร์ม และ/หรือ         มอบให้แก่เรา รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ความคิดเห็น, คำแนะนำ, คำถาม, บทวิจารณ์ และชื่อที่ท่านใช้ขณะส่งข้อมูล หรือเนื้อหา หรือข้อความใดๆ ดังกล่าว เราสงวนสิทธิแต่ไม่ผูกพันที่จะเผยแพร่, ลบออก หรือแก้ไขการส่งข้อมูลของท่าน

6.3    ท่านยินยอมให้เราใช้ข้อมูลใดๆ ที่ท่านให้ไว้ รวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อประโยชน์ในการส่งอีเมล์ข้อมูลข่าวสาร และ/หรืออีเมลส่งเสริมการขายให้แก่ท่าน ทั้งนี้ ท่านอาจเลือกยกเลิกรับอีเมล์ดังกล่าวในภายหลังได้ การยินยอมของท่านภายใต้ ข้อ 6.3 นี้ ถือว่าเป็นความยินยอมเพื่อวัตถุประสงค์ภายใต้กฎหมายควบคุมการสแปมใดๆ (ทั้งในประเทศไทยหรือประเทศใดๆ ที่เกี่ยวข้อง)

 1. การเชื่อมโยง และการโฆษณา

7.1   เพื่ออำนวยความสะดวกและให้ประสบการณ์ในการใช้แพลตฟอร์มของท่านเป็นไปอย่างราบรื่น เราอาจจะรวมเอาการเชื่อมโยงไว้กับเว็บไซต์ หรือเนื้อหาอื่นบนอินเทอร์เน็ตที่เป็นของ หรือดำเนินการโดยบุคคลภายนอก ซึ่งไม่อยู่ภายใต้       การควบคุมของเรา การเชื่อมโยงดังกล่าวมิใช่การยืนยันหรือรับรองเว็บไซต์หรือเนื้อหาดังกล่าว และท่านตกลงว่าการเข้าใช้หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือเนื้อหาที่เชื่อมโยงไว้ดังกล่าวเป็นความเสี่ยงของท่านเองทั้งสิ้น เราไม่ต้องรับผิดชอบต่อความผิดพลาด, ความไม่ถูกต้อง หรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมอื่นใด หรือความเสียหายซึ่งเป็นผลที่ตามมาจากการเข้าใช้เว็บไซต์หรือเนื้อหาที่เชื่อมโยงไว้ใดๆ

7.2    เพื่อประโยชน์ในการโฆษณาสินค้าหรือบริการของผู้ขาย หรือบริการของเรา เราอาจจะแนบเอกสารข้อมูลใดๆ ไว้กับแพลตฟอร์มในรูปแบบของแบนเนอร์ หรือ java applet เป็นต้น

 1. การยกเลิก

8.1    ท่านรับทราบและตกลงว่า โดยดุลพินิจของเราเพียงฝ่ายเดียว และให้มีผลโดยทันที เราอาจบอกกล่าวการยกเลิกการเข้า และ/หรือ การใช้งานแพลตฟอร์ม และ/หรือ บริการของท่าน ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมด และ/หรือ ระงับชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านของท่าน ไม่ว่าด้วยเหตุใด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การกระทำผิดข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆ ในการใช้แพลตฟอร์ม และ/หรือ บริการนี้ หรือเมื่อมีเหตุให้เราเชื่อได้ว่าท่านได้ฝ่าฝืน หรือกระทำการใดๆ ที่ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆ ของฟินิกซ์บอกซ์ หรือในความเห็นของหน่วยงานกำกับดูแลใดๆ หรือในความเห็นของเรา เห็นว่าเป็นการไม่เหมาะสมที่จะยังคงให้ท่านเข้าและ/หรือใช้แพลตฟอร์มต่อไป

8.2    หากท่านประสงค์ที่จะยกเลิกความตกลงในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ท่านตกลงที่จะส่งคำบอกกล่าวล่วงหน้าเป็น        ลายลักษณ์อักษรถึงเราไม่น้อยกว่า 30  วัน

 1. คำบอกกล่าว

9.1    การบอกกล่าวใดๆ ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรและส่งตามที่อยู่และ/หรือที่อยู่อีเมลที่ได้แจ้งไว้ล่าสุด โดยให้ถือว่าได้รับคำบอกกล่าวแล้วในวันถัดจากวันส่งหากเป็นการส่งทางไปรษณีย์ หรือในวันที่ให้คำบอกกล่าวนั้นหากเป็นการส่งไปทางอีเมล

9.2   กรณีที่เราเป็นผู้ส่งคำบอกกล่าว หากเราเลือกที่จะบอกกล่าวหรือสื่อสารกับท่านผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ใดๆ ให้ถือว่าท่านได้ทราบแล้วในวันที่มีการเผยแพร่หรือออกอากาศผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์

9.3  หากท่านต้อง การส่งคำบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรมาถึงเรา กรุณาส่งไปยังแผนกลูกค้าสัมพันธ์ บริษัท แอสเสท เวิรด์ เทรดดิ้ง จำกัด เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 54 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม.ประเทศไทย และ/หรือผ่านทางhttps://service.phenixbox.com/contact-us/ และจะถือว่าเราได้รับคำบอกกล่าวนั้นแล้วมีใบตอบรับไปยังท่าน

9.4    โดยดุลพินิจของเราแต่ฝ่ายเดียว เราอาจจะปรับปรุงวิธีการส่งคำบอกกล่าวและ/หรือกำหนดวิธีการอื่นเพื่อใช้บอกกล่าว รวมถึงเงื่อนไขหรือเงื่อนเวลาที่จะถือว่าได้รับคำบอกกล่าวนั้นแล้ว นอกเหนือไปจากที่กำหนดไว้ในข้อ 9.1, 9.2 และ 9.3

 1. การจำกัดความรับผิดของเรา

10.1 ฟินิกซ์บอกซ์ รวมถึง เจ้าหน้าที่, ลูกจ้าง, กรรมการ, ตัวแทน, ผู้ให้บริการ, ที่ปรึกษา และผู้รับโอนสิทธิทั้งหลายของ     ฟินิกซ์บอกซ์ไม่ต้องรับผิดในความเสียหายใดๆ ไม่ว่าเกิดขึ้นโดยตรงหรือโดยอ้อมต่อท่านเกี่ยวข้องกับ

(ก) การเข้าใช้, ใช้งาน และ/หรือ การไม่สามารถใช้แพลตฟอร์ม หรือบริการได้
(ข) ความน่าเชื่อถือของข้อมูลหรือเนื้อหาใดๆ ที่มีอยู่ในแพลตฟอร์มและ/หรือบริการ ท่านรับทราบว่าท่านจะตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาด้วยตนเอง
(ค) ความล้มเหลว, ผิดพลาด, ตกหล่น, ขัดข้อง, ล่าช้า, มีไวรัสคอมพิวเตอร์ หรือรหัส, โปรแกรมตัวแทน หรือมาโครอื่นใด ที่เป็นอันตราย ก่อความเสียหาย หรือทำให้เกิดความผิดพลาด ต่อระบบ, เซิร์ฟเวอร์ หรือการเชื่อมต่อใดๆ และ
(ง) การเข้าใช้ หรือใช้งาน ลักษณะใดๆ ในเว็บไซต์ หรือเว็บเพจ หรือแพลตฟอร์มอื่นใดที่เชื่อมโยงไว้กับแพลตฟอร์มของเรา แม้ว่าจะได้มีการแจ้งเรา, เจ้าหน้าที่, ลูกจ้าง หรือตัวแทนของเรา หรือคาดหมายไว้แล้วถึงความเป็นไปได้ในความเสียหายนั้น

10.2 ท่านรับทราบว่าแพลตฟอร์ม, บริการ และเอกสารข้อมูล รวมถึงข้อมูลและเนื้อหาทั้งหลายที่อยู่ในแพลตฟอร์ม, บริการ หรือเอกสารข้อมูล อยู่ในหลักเกณฑ์ “ตามที่เป็น” และ “ตามที่มี”, ถูกให้ไว้เพื่อใช้เป็นข้อมูลเท่านั้น, ให้ไว้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์ม, บริการ หรือเอกสารข้อมูล เราไม่รับประกันหรือไม่รับรองไม่ว่าโดยปริยายหรือชัดแจ้ง รวมถึง   ไม่รับประกันการไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลภายนอก หรือความเหมาะสมต่อวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใด

(ก) ว่ามีความถูกต้อง, ความเหมาะสมใดๆ, ความเพียงพอ, มูลค่าทางพาณิชย์ หรือความครบถ้วนของข้อมูลและ/หรือ เนื้อหาทั้งหลายที่อยู่ในแพลตฟอร์ม, บริการ หรือเอกสารข้อมูล
(ข) ว่าแพลตฟอร์ม, บริการ หรือเอกสารข้อมูลใดๆ จะไม่เกิดการติดขัด, มีความมั่นคง หรือปราศจากความผิดพลาด หรือการตกหล่นหรือความชำรุดบกพร่องใดๆ จะได้รับการแก้ไข
(ค) ว่าแพลตฟอร์ม, บริการ หรือเอกสารข้อมูล ปราศจากไวรัสคอมพิวเตอร์ หรือชุดรหัสที่ทำขึ้นด้วยเจตนาทุจริต, ทำให้เกิดการทำลาย หรือทำให้เกิดการขัดข้อง หรือเป็นอันตราย หรือเกิดความเสียหาย
(ง) ถึงความปลอดภัยในข้อมูลใดๆ ที่ส่งโดยท่านหรือไปยังท่านผ่านทางแพลตฟอร์ม หรือบริการ และซึ่งอาจจะถูกเข้าถึงโดยบุคคลภายนอกที่ไม่ได้รับอนุญาต และ/หรือ ถูกเปิดเผยโดยเรา, เจ้าหน้าที่, ลูกจ้าง หรือตัวแทน ของเราให้แก่บุคคลภายนอกที่อ้างว่าเป็นท่านหรืออ้างว่าได้รับมอบอำนาจจากท่าน
(จ) การขัดขวาง, การขาดการติดต่อ หรือ ความล่าช้าในการส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตและอีเมล รวมถึงการส่งข้อมูลไม่ถูกต้อง อันเป็นผลมาจากความแออัดในการส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต หรือด้วยลักษณะของอินเทอร์เน็ตที่มีผู้ใช้งานสาธารณะจำนวนมาก

10.3 เราไม่ต้องรับผิดชอบในความเสี่ยงภัยใดๆ อันเกิดจากความเข้าใจผิด, ความผิดพลาด, ความล้มเหลว, ความเสียหาย, ค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ ซึ่งเป็นผลมาจากการใช้แพลตฟอร์มและ/หรือบริการ และยอมรับว่าความเสี่ยงภัยดังกล่าวของท่านเองทั้งสิ้น

10.4  เราไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ในข้อผิดพลาดในการจัดพิมพ์, จัดเตรียมเอกสาร หรือข้อผิดพลาด หรือความตกหล่นอื่นใด ในการตอบรับ, ออกใบแจ้งหนี้ หรือเอกสารอื่นใด ในส่วนของเราที่อาจมีการแก้ไข

 1. เหตุสุดวิสัย

กรณีที่เกิดเหตุที่อยู่เหนือการควบคุมเราหรือเหตุสุดวิสัย ท่านยอมรับว่าเราไม่ต้องรับผิดในความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการที่เราไม่สามารถปฏิบัติตามหน้าที่ของเราภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม

 1. บุคคลภายนอก

บุคคลหรือนิติบุคคลใดที่ไม่ได้เป็นคู่สัญญาในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ไม่มีสิทธิภายใต้กฎหมายในเขตอำนาจใดๆ ในการบังคับตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ไม่ว่าข้อใดข้อหนึ่ง ทั้งนี้ เพื่อมิให้เกิดข้อสงสัย บทบัญญัติข้อนี้ไม่มีผลกระทบต่อสิทธิของผู้รับมอบหรือรับโอนสิทธิโดยชอบซึ่งข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้

 1. การขอคุ้มครองชั่วคราว

เราอาจจะขอความคุ้มครองชั่วคราว หากเราพิจารณาด้วยความสุจริตใจแล้วเห็นว่าคำสั่งยับยั้งชั่วคราว หรือการคุ้มครองชั่วคราว เป็นหนทางที่เหมาะสมและเพียงพอเพื่อเยียวยาการผิดสัญญา หรือการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด

 1. การปรับปรุงข้อกำหนดและเงื่อนไข

เมื่อมีคำบอกกล่าวผ่านแพลตฟอร์ม หรือโดยวิธีการอย่างอื่นในการแจ้งให้ทราบตามที่เรากำหนด (ซึ่งอาจรวมถึงการแจ้งให้ทราบทางอีเมล์) เราอาจจะเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลบังคับในวันที่เราบอกกล่าวผ่านวิธีการดังกล่าว หากท่านใช้งานแพลตฟอร์มหรือบริการหลังวันที่ดังกล่าว ถือว่าท่านได้ยอมรับในการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว หากท่านไม่ยอมรับการแก้ไขเพิ่มเติม ท่านต้องหยุดการเข้าใช้หรือใช้แพลตฟอร์มและใช้บริการ และยกเลิกเงื่อนไขในการใช้บริการนี้ เรามีสิทธิในการแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขในการใช้บริการนี้โดยวิธีการดังกล่าวข้างต้นซึ่งจะใช้และอาจใช้สิทธิได้โดย        ไม่ต้องได้รับความยินยอมจากบุคคลหรือนิติบุคคลใดที่ไม่ได้เป็นคู่สัญญาในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้

 1. พยานหลักฐาน

ท่านรับทราบและตกลงว่าบันทึกใดๆ ซึ่งอาจรวมถึงบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท์ (หากมี) ที่เก็บรักษาไว้โดยเรา หรือ               ผู้ให้บริการของเราที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเกี่ยวพันกับแพลตฟอร์มและบริการ ให้มีผลผูกพันท่านและเป็นที่สิ้นสุดไม่ว่าในกรณีใดๆ ก็ตาม และถือเป็นหลักฐานที่เกี่ยวกับเนื้อหา และ/หรือ ข้อมูลใดๆ ที่มีการส่งให้กันระหว่างท่านกับเรา ท่านตกลงว่าบันทึกดังกล่าวทั้งหมดสามารถใช้เป็นพยานหลักฐานได้ ท่านจะไม่โต้แย้งหรือคัดค้านเรื่องการใช้เป็นพยานหลักฐาน, ความน่าเชื่อถือ,      ความถูกต้อง หรือแท้จริงของบันทึกดังกล่าว เพียงเพราะว่าบันทึกดังกล่าวอยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นข้อมูลที่ออกมาจากระบบคอมพิวเตอร์ และท่านตกลงสละสิทธิใดๆ ของท่าน (ถ้ามี) ในการคัดค้านดังกล่าว

 1. การโอนสิทธิ

16.1 ท่านไม่อาจโอนสิทธิของท่านภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ หากไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา อย่างไรก็ตาม เราอาจโอนสิทธิของเราภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้แก่บุคคลหรือนิติบุคคลใดก็ได้ตามที่เราเห็นสมควร

16.2 เราสงวนสิทธิที่จะมอบหมายหรือทำสัญญาช่วงการปฏิบัติตามหน้าที่ใดๆ ของเราอันเกี่ยวพันกับแพลตฟอร์ม และ/หรือ การบริการ และสงวนสิทธิที่จะใช้ผู้ให้บริการ, ผู้รับเหมาช่วง และ/หรือ ตัวแทนรายใดในเงื่อนไขที่เราเห็นว่าเหมาะสม

 1. การใช้และการสละสิทธิของเรา

17.1 กรณีที่สิทธิและ/หรือการเยียวยาของเราภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้มีเพิ่มขึ้น ให้ถือว่าเป็นสิทธิเพิ่มเติมและ                ไม่กระทบกระเทือนต่อสิทธิหรือการเยียวยาอื่นๆ ที่เรามีตามกฎหมาย เว้นแต่จะมีการกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นโดยชัดเจน

17.2 การที่เราไม่ใช้สิทธิและ/หรือการเยียวยาตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ หรือตามกฎหมาย ไม่ถือเป็นการสละสิทธิภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ และการไม่ใช้สิทธิดังกล่าวไม่กระทบต่อสิทธิและ/หรือการเยียวยาที่จะบังคับตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ในภายหลัง เรายังคงมีสิทธิที่จะใช้สิทธิและ/หรือการเยียวยาของเราในสถานการณ์อื่นใดหากท่านกระทำผิดข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้

17.3 การที่เราไม่ใช้สิทธิและ/หรือการเยียวยาใดๆ ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ หรือตามกฎหมาย ไม่ถือว่าเป็นการขัดขวาง หรือเป็นอุปสรรคต่อการใช้สิทธิหรือการเยียวยาของเราในสิทธิหรือการเยียวยาอื่นใดภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ หรือตามกฎหมาย ยกเว้นกรณีที่กำหนดไว้ชัดแจ้งในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ หรือตามกฎหมาย (หากมี)

 1. ความสมบูรณ์ของข้อกำหนดและเงื่อนไข

กรณีที่บทบัญญัติใดๆ ของข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย, ไม่สมบูรณ์ หรือไม่อาจบังคับได้ไม่ว่าในกรณีใดๆ ก็ตาม ความชอบด้วยกฎหมาย, ความสมบูรณ์ และการบังคับใช้ได้ของข้อกำหนดและเงื่อนไขส่วนที่เหลือจะไม่ได้รับผลกระทบ หรือต้องเสื่อมเสียไปด้วย และยังคงมีผลบังคับต่อไปเสมือนว่าข้อกำหนดที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย, ไม่สมบูรณ์ หรือไม่อาจบังคับได้นั้น ถูกแยกออกจากข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้

ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ประกอบขึ้นเป็นสัญญาทั้งฉบับที่มีระหว่างท่านกับเราอันเกี่ยวกับเนื้อหาต่างๆ ในที่นี้ และยกเลิกและแทนที่ความเข้าใจ, การติดต่อสื่อสาร และข้อตกลงทั้งหมดที่มีก่อนหน้านี้อันเกี่ยวกับเนื้อหาต่างๆ ในที่นี้

 1. ภาษา

ในกรณีที่มีการทำขึ้นหรือแปลข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้เป็นภาษาอื่นนอกเหนือจากภาษาไทย (“ฉบับภาษาต่างประเทศ”)     การบังคับให้เป็นไปตามฉบับภาษาไทย และฉบับภาษาไทยต้องถูกนำมาใช้ก่อนฉบับภาษาต่างประเทศ

 1. กฎหมายที่ใช้บังคับ

การใช้งานแพลตฟอร์ม และ/หรือ บริการ รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ให้อยู่ภายใต้บังคับและการตีความตามกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย ข้อพิพาทใดๆที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ให้อยู่ภายใต้เขตอำนาจของศาลไทยเพียงผู้เดียว

 1. การติดต่อฟินิกซ์บอกซ์

หากท่านมีข้อสงสัย, ความคิดเห็น หรือต้องการความช่วยเหลือ ท่านสามารถติดต่อเราผ่านช่องทาง  อีเมล์ [email protected]