นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)

เราขอความกรุณาท่านอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวต่อไปนี้โดยละเอียด

สำหรับเราแล้วความเป็นส่วนตัวของลูกค้าถือว่าเป็นเรื่องสำคัญ ข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลการติดต่อธุรกิจของท่านที่เกิดขึ้นบนแพลตฟอร์มจะถูกเก็บรวบรวมภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ซึ่งจะได้อธิบายถึงวิธีการที่ฟินิกซ์บอกซ์ใช้จัดเก็บและปกป้องข้อมูลที่ท่านให้ในขณะที่เข้าชมและใช้แพลตฟอร์มและ/หรือบริการของเรา ทั้งนี้ หากท่านเพียงเยี่ยมชมแพลตฟอร์ม และเลือกชมสินค้า ท่านไม่จำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนตัวใดๆ ตัวตนและสถานะของท่านจะไม่เป็นที่เปิดเผยและ/หรือถูกระบุได้ เว้นแต่ท่านเข้าสู่ระบบโดยใช้ชื่อบัญชีและรหัสผ่านที่สร้างไว้กับฟินิกซ์บอกซ์

เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น นิยามและข้อกำหนดเกี่ยวกับการตีความที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการจะนำมาบังคับใช้กับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ด้วย

 1. ข้อมูลที่เก็บ

เมื่อท่านสร้างบัญชีกับเรา เราจะทำการจัดเก็บข้อมูลเฉพาะที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของเรา เพื่อที่เราสามารถมอบประสบการณ์และบริการที่ดีที่สุดแก่ท่านได้ ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลต่างๆ เหล่านี้ของท่าน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ชื่อ, ที่อยู่, อีเมล, หมายเลขโทรศัพท์, บัญชีธนาคาร/บัตรเครดิต/บัตรเดบิต, ข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวกับคำสั่งซื้อ และข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมในขณะที่ท่านเข้าถึงแพลตฟอร์มและใช้บริการของเรา รวมถึงข้อมูลอุปกรณ์, ที่ตั้ง และผู้ให้บริการเครือข่าย เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้:

(ก) เพื่อดำเนินการ หรือสนับสนุนการใช้บริการของท่าน
(ข) เพื่อดำเนินการตามคำสั่งซื้อ และการจ่ายเงินของท่านผ่านทางแพลตฟอร์ม
(ค) เพื่อดำเนินการจัดส่งสินค้าที่ท่านได้ซื้อผ่านทางแพลตฟอร์ม โดยเราอาจส่งต่อข้อมูลส่วนตัวของท่านแก่คู่ค้าด้านการขนส่งของเรา
(ง) เพื่อแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวการจัดส่งสินค้า
(จ) เพื่อเปรียบเทียบข้อมูลและตรวจสอบกับบุคคลภายนอกในการรับรองความถูกต้องของข้อมูล
(ฉ) เพื่อจัดการบัญชีที่ท่านมีกับเรา รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การระบุตัวตน, การตรวจสอบและการจัดการเกี่ยวกับ การจ่ายเงินที่ท่านได้ทำขึ้นผ่านทางอินเตอร์เน็ตหรือออนไลน์, การตรวจสอบการดาวน์โหลดข้อมูลจากแพลตฟอร์ม, การวิเคราะห์สถิติและพฤติกรรมของท่านเพื่อพัฒนาและปรับแต่งรูปแบบ, ข้อมูล, และเนื้อหาของแพลตฟอร์มให้เหมาะสมกับท่าน
(ช)เพื่อส่งข่าวสารทางการตลาดและโปรโมชั่นต่างๆ เกี่ยวกับสินค้าหรือบริการที่น่าสนใจเป็นครั้งคราว โดยท่านสามารถยกเลิกการรับข้อมูลดังกล่าวได้ตลอดเวลา ผ่านระบบยกเลิกการรับข้อมูลที่อยู่ในข่าวสารทางการตลาดที่จัดส่งให้แก่ท่าน

เราจะสามารถจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวของท่านเมื่อท่านส่งมอบข้อมูลให้เราด้วยความสมัครใจของท่านเท่านั้น หากท่านเลือกจะไม่ส่งข้อมูลส่วนตัวของท่านให้แก่เรา หรือเลือกที่จะเพิกถอนความยินยอมในการใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่าน เราอาจไม่สามารถให้บริการของเราแก่ท่านได้ ท่านสามารถเข้าถึงและปรับเปลี่ยนข้อมูลส่วนตัวของท่านที่ท่านได้ส่งมอบให้เราได้ตลอดเวลา

หากท่านได้ส่งมอบข้อมูลของบุคคลที่สามให้แก่เรา เราจะถือว่าท่านได้รับความยินยอมหรือได้รับอนุญาตจากบุคคลที่สามผู้เกี่ยวข้องที่จะเปิดเผยและส่งมอบข้อมูลส่วนตัวนั้น ๆ แก่เรา

โดยการยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ท่านยอมรับและตกลงว่าข้อมูลทั้งหมดที่ท่านให้ไว้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและแท้จริงและจะได้รับการปรับปรุงอยู่เสมอ และท่านจะแจ้งให้เราทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงใดๆ ซึ่งท่านสามารถทำได้โดยการเข้าถึงบัญชีฟินิกซ์บอกซ์

ข้อมูลเกี่ยวกับคำสั่งซื้อของท่านจะถูกเก็บไว้กับเรา แต่ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัยเราไม่สามารถเรียกค้นข้อมูลได้โดยตรงอย่างไรก็ตาม ท่านสามารถเข้าถึงคำสั่งซื้อ และข้อมูลเกี่ยวกับบัญชี/การตลาด/การส่งเสริมการขายอื่นๆได้โดยเข้าสู่ระบบบัญชีของท่านบนแพลตฟอร์ม

 1. การเปิดเผยข้อมูลการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Notice)[1]

บริษัทที่มีรายชื่อปรากฏตามเอกสาร รายชื่อกลุ่มบริษัทสำหรับการดำเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งรวมเรียกว่า (“บริษัท”) รับทราบและตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิในความเป็นส่วนตัว และสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลทั้งหลาย อันเป็นสิทธิสำคัญซึ่งได้รับการรับรองและคุ้มครองตามกฎหมาย และเนื่องจากข้อมูลบางประการที่บริษัทจำเป็นต้องได้รับจากท่านเพื่อประโยชน์ในการให้บริการและประกอบธุรกิจของบริษัท มีลักษณะเป็นข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย บริษัทจึงมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างมาตรฐานที่ดีในการปฏิบัติงานและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และเพื่อให้การดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้เป็นไปตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 บริษัทจึงจัดทำประกาศฉบับนี้ขึ้น เพื่อให้ท่านได้รับทราบรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว รวมทั้งความจำเป็นและวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิตามกฎหมายของท่าน โปรดอ่านโดยละเอียดและทำความเข้าใจเพื่อประโยชน์ในการใช้สิทธิของท่าน

ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้ประกาศฉบับนี้ ท่านสามารถติดต่อบริษัทได้ตามช่องทางที่ท่านสะดวกในรายละเอียดด้านล่างนี้


บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไรบ้าง?

ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทจะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยตรง จากการติดต่อสื่อสารกับท่านผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ผ่านทางการกรอกข้อมูลของท่านลงในแบบฟอร์มคำขอ สัญญา จดหมาย หรือเอกสารอื่นใด หรือผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น การกรอกข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ คุกกี้ (Cookies) หรือแอพพลิเคชั่นของบริษัท หรือผ่านทางช่องทางอื่นและในบางกรณีบริษัทอาจได้รับข้อมูลของท่านผ่านจากแหล่งอื่น เช่น การแนะนำเกี่ยวกับตัวท่านจากเพื่อนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องของท่าน หรือจากแหล่งข้อมูลสาธารณะใดๆ ที่มีการเปิดเผยโดยทั่วไป เป็นต้น

ทั้งนี้ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนั้น บริษัทจะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็นภายใต้วัตถุประสงค์อันชอบด้วยกฎหมาย และตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งท่านไว้ก่อนหรือในขณะที่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเท่านั้น

บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลใดของท่านบ้าง?

ในการประกอบธุรกิจของบริษัท บริษัทจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจและให้บริการแก่ท่าน รายละเอียดปรากฏตาม “หนังสือแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล[1]


การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อการทำการตลาด

บริษัทอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการที่อาจเป็นประโยชน์กับท่านและอาจมีการติดต่อท่านเป็นครั้งคราวเพื่อแจ้งผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่หรือที่มีอยู่ให้ท่านทราบ นอกจากนี้ บริษัทยังอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้บริษัทที่เกี่ยวข้องหรือบริษัทคู่ค้าทราบเพื่อให้บริษัทดังกล่าวสามารถแจ้งผลิตภัณฑ์หรือบริการให้ท่านทราบทางช่องทางการตลาดต่างๆ โดยการติดต่อทางอิเล็กทรอนิกส์ อีเมล โทรศัพท์ ข้อความ และรูปแบบการสื่อสารอื่นๆ ทั้งนี้ เฉพาะเท่าที่ท่านได้ให้ความยินยอมไว้เท่านั้น

หากท่านประสงค์จะเปลี่ยนแปลงวิธีการติดต่อใดๆ ที่ท่านได้แจ้งไว้แก่บริษัท หรือหากท่านไม่ประสงค์จะได้รับข้อมูลทางการตลาดใดๆ ข้างต้นอีกต่อไป ท่านสามารถแจ้งให้บริษัททราบได้ทุกเมื่อ โดยท่านสามารถแจ้งบริษัทเพื่อใช้สิทธิที่เกี่ยวข้องได้ตามรายละเอียดที่ระบุในหัวข้อ “การติดต่อบริษัท”


บริษัทเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีใดบ้าง?

บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ โดยไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้นต่อบุคคลภายนอกหรือสาธารณะ เว้นแต่เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งท่านไว้ รายละเอียดปรากฏตามหนังสือแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล[2] หรือเป็นกรณีที่บริษัทได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่าน หรือมีเหตุอันชอบด้วยกฎหมายให้ต้องดำเนินการ


การส่งข้อมูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศ

ในการประกอบธุรกิจของบริษัท บริษัทจะไม่มีการส่งหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังผู้รับข้อมูลที่อยู่ต่างประเทศ เว้นแต่เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งท่านไว้ หรือเป็นกรณีที่บริษัทได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่าน หรือมีเหตุอันชอบด้วยกฎหมายให้ต้องดำเนินการ


การรักษาความปลอดภัยและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ปลอดภัย บริษัทได้นำมาตรการต่างๆ ซึ่งรวมถึง การจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลเฉพาะแก่ผู้ที่มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวข้อง การสร้างความเข้าใจและฝึกอบรมลูกจ้างและบุคลากรของบริษัทให้ปฏิบัติตามมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม การกำหนดหน้าที่ให้ลูกจ้างและบุคลากรของบริษัท รวมถึงผู้ประมวลผลข้อมูลของบริษัทต้องปฏิบัติตามมาตรฐานเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม ซึ่งรวมถึงหน้าที่ในป้องกันการรั่วไหลของข้อมูล และหน้าที่ในการใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมกับการประมวลผลข้อมูล

หากท่านมีเหตุอันเชื่อได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกละเมิด หรือหากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท ท่านสามารถติดต่อบริษัทได้ตามรายละเอียดที่ระบุในหัวข้อ “การติดต่อบริษัท”


สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิได้รับการคุ้มครองตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี้

 • สิทธิในการขอถอนความยินยอม

ในกรณีที่บริษัทมีการขอและได้รับความยินยอมจากท่านเพื่อเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านมีสิทธิในการถอนความยินยอมในการให้บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวได้ทุกเมื่อ โดยบริษัทจะพิจารณาคำขอของท่านเพื่อดำเนินการที่เหมาะสมต่อไป ภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ได้รับคำขอดังกล่าว

 • สิทธิในการขอเข้าถึงและรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทจัดเก็บไว้

ท่านมีสิทธิขอเข้าถึงและรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทได้จัดเก็บไว้ โดยบริษัทจะพิจารณาคำขอของท่านเพื่อดำเนินการที่เหมาะสมต่อไป ภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ได้รับคำขอดังกล่าว อย่างไรก็ตาม บริษัทขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธคำขอใช้สิทธิดังกล่าวของท่าน หากเป็นการปฏิเสธตามกฎหมายหรือคำสั่งศาล และการเข้าถึงและ/หรือการขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลนั้นจะส่งผลกระทบที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น

 • สิทธิในการขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทได้รับโดยที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอม หรือได้รับจากแหล่งอื่น

ท่านมีสิทธิขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทได้รับโดยที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอม ในกรณีที่บริษัทได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งอื่นซึ่งไม่ใช่จากท่านโดยตรง หากบริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าวบริษัทจะดำเนินการแจ้งให้ท่านทราบภายใน 30 (สามสิบ) วันนับจากวันที่ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว เพื่อขอความยินยอมจากท่าน ทั้งนี้ เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมายยกเว้นให้ไม่ต้องแจ้ง ซึ่งท่านมีสิทธิขอให้บริษัทเปิดเผยแหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้

 • สิทธิในการขอรับ และขอให้บริษัทโอนย้าย หรือส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ในกรณีที่บริษัทมีการปรับให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานได้โดยอุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติ และสามารถส่งต่อได้โดยวิธีการอัตโนมัติ

ท่านมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตัวท่านจากบริษัทได้ ในกรณีที่บริษัทได้ทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติและสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติรวมทั้งมีสิทธิขอให้บริษัทส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นเมื่อสามารถทำได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ และมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นโดยตรง เว้นแต่โดยสภาพทางเทคนิคไม่สามารถทำได้ โดยบริษัทจะพิจารณาคำขอของท่านเพื่อดำเนินการที่เหมาะสมต่อไป ภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ได้รับคำขอดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธคำขอใช้สิทธิดังกล่าวของท่าน หากการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลเป็นการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์สาธารณะหรือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของบริษัท หรือการใช้สิทธิอาจละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่น

 • สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านมีสิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยบริษัท ตามกฎหมายและในกรณีต่อไปนี้

 • การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเป็นการเก็บรวบรวมโดยได้รับยกเว้นไม่ต้องขอความยินยอมเนื่องจากเป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทหรือนิติบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่บริษัทจะพิสูจน์ได้ว่ามีเหตุอันชอบด้วยกฎหมายที่สำคัญสำหรับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลยิ่งกว่า
 • กรณีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการตลาดแบบตรง

เมื่อบริษัทได้รับแจ้งความประสงค์ในการใช้สิทธิดังกล่าวจากท่าน บริษัทจะทำการแยกข้อมูลของท่านออกจากข้อมูลอื่นๆ ทันที อย่างไรก็ตาม บริษัทขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธคำขอใช้สิทธิดังกล่าวของท่าน ในกรณีที่บริษัทสามารถพิสูจน์ได้ว่า การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้รับยกเว้นไม่ต้องขอความยินยอมเนื่องจากเป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทนั้นมีเหตุอันชอบด้วยกฎหมายที่สำคัญยิ่งกว่า หรือเป็นไปเพื่อการก่อตั้งสิทธิตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย โดยบริษัทจะพิจารณาคำขอของท่านเพื่อดำเนินการที่เหมาะสมต่อไป ภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ได้รับคำขอดังกล่าว

 • สิทธิในการขอให้บริษัทลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลกลายเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถใช้ระบุตัวตนได้

ท่านสามารถแจ้งให้บริษัทลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และ/หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกลายเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุถึงตัวตนของท่านได้ ในกรณีดังต่อไปนี้

 • เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้ตามวัตถุประสงค์
 • เมื่อท่านถอนความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้น และบริษัทไม่มีอำนาจตามกฎหมายที่จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้น
 • เมื่อท่านใช้สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และบริษัทไม่มีเหตุผลที่จะใช้ปฏิเสธคำขอได้ หรือ
 • เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลนั้นถูกเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

โดยบริษัทจะพิจารณาคำขอของท่านเพื่อดำเนินการที่เหมาะสมต่อไป ภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ได้รับคำขอดังกล่าว อย่างไรก็ตาม บริษัทขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธคำขอใช้สิทธิดังกล่าวของท่าน หากบริษัทมีความจำเป็นและมีสิทธิตามกฎหมายที่จะปฏิเสธคำขอดังกล่าวได้

 • สิทธิขอให้บริษัทระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ท่านสามารถแจ้งให้บริษัทระงับการใช้ข้อมูลของท่านได้ทันที ในกรณีดังต่อไปนี้

 • เมื่อบริษัทอยู่ในระหว่างการตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน หรือปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลนั้นให้เป็นข้อมูลปัจจุบัน และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด ตามคำขอของท่าน
 • เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอาจถูกลบ หรือทำลายได้ แต่ท่านแจ้งขอให้ระงับการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลนั้น แทนการลบ หรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล
 • เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลนั้นหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลนั้นแล้ว แต่ท่านมีความจำเป็นต้องขอให้เก็บรักษาไว้เพื่อใช้ในการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือ
 • เมื่อบริษัทอยู่ในระหว่างการพิจารณาการใช้สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

โดยบริษัทจะพิจารณาคำขอของท่านเพื่อดำเนินการที่เหมาะสมต่อไป ภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ได้รับคำขอดังกล่าว อย่างไรก็ตาม บริษัทขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธคำขอใช้สิทธิดังกล่าวของท่าน หากบริษัทมีความจำเป็นและมีสิทธิตามกฎหมายที่จะปฏิเสธคำขอดังกล่าวได้

 • สิทธิในการขอให้บริษัทปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ไว้กับบริษัท หรือที่บริษัทได้เก็บรวบรวมไว้ หากยังอยู่ภายในระยะเวลาจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลตาม “หนังสือแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล[3]”  ท่านสามารถแจ้งให้บริษัทดำเนินการแก้ไขปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ทุกเมื่อ โดยบริษัทจะพิจารณาคำขอของท่านเพื่อดำเนินการที่เหมาะสมต่อไป ภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ได้รับคำขอดังกล่าว

 • สิทธิในการร้องเรียนในกรณีที่พบว่ามีการฝ่าฝืนข้อกำหนดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

หากท่านพบว่ามีการดำเนินการใดๆ ฝ่าฝืนหรือไม่เป็นไปตามข้อกำหนดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านสามารถแจ้งการดำเนินการที่ไม่ถูกต้องนั้นมายังบริษัท และ/หรือหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องได้ โดยบริษัทจะพิจารณาคำขอของท่านเพื่อดำเนินการที่เหมาะสมต่อไป ภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ได้รับคำขอดังกล่าว

ในกรณีที่ท่านประสงค์จะใช้สิทธิใดๆ ดังปรากฏข้างต้น ท่านสามารถติดต่อบริษัทได้ ตามรายละเอียดที่ระบุในหัวข้อ “การติดต่อบริษัท


การติดต่อบริษัท

ท่านสามารถติดต่อบริษัทได้ในช่องทางดังต่อไปนี้

หน่วยงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล: สิเวศ โรจนสุนทร (ดร.)

ช่องทางการติดต่อ: https://www.assetworldcorp-th.com/en/home
[email protected]

ที่อยู่: บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) ชั้น 54 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

การใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

คุกกี้คือไฟล์รูปแบบหนึ่งที่ประกอบไปด้วยข้อความอักษร (Text) คุกกี้จะถูกสร้างขึ้นเมื่อผู้ใช้งานเข้าถึงเว็บไซต์ (Website) ที่เซิร์ฟเวอร์ (Server) มีการสร้างคุกกี้ไว้ โดยคุกกี้จะถูกบันทึกลงบนบราวเซอร์ (Browser) ของท่านเมื่อท่านแวะเข้าชมเว็บไซต์นั้นๆ เนื้อหาในคุกกี้จะสามารถถูกเรียกออกมาดูหรืออ่านได้โดยเซิร์ฟเวอร์ที่สร้างคุกกี้ดังกล่าวเท่านั้น และเนื้อหาดังกล่าวจะถูกส่งกลับไปยังเว็บไซต์ต้นทางในการเยี่ยมชมแต่ละครั้ง ข้อความที่อยู่ในคุกกี้มักประกอบด้วยข้อมูลระบุตัวตน ชื่อเว็บไซต์ รวมถึงตัวเลขและตัวอักษรบางอย่าง โดยคุกกี้จะมีการจัดเก็บรายละเอียดพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์และสิ่งที่ถูกเลือกถึงบ่อยโดยท่านและบราวเซอร์ของท่าน

ท่านสามารถพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ในนโยบายการใช้คุกกี้[4]


เว็บไซต์อื่น

เว็บไซต์นี้อาจมีตัวเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น หากท่านได้กด link ไปยังเว็บไซต์อื่นอาจเป็นการอนุญาตให้บุคคลภายนอกเก็บรวบรวมและเปิดเผยข้อมูลของท่านได้ บริษัทไม่ได้ควบคุมเว็บไซต์อื่นเหล่านั้นและไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ต่อการดำเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์เหล่านั้น เมื่อท่านออกจากเว็บไซต์ของบริษัท บริษัทแนะนำให้ท่านอ่านนโยบายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของทุกเว็บไซต์ที่ท่านได้เยี่ยมชม

[1]        ในกรณีที่จะนำประกาศนี้ลงใน website ให้ทำ คำว่า “หนังสือแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล” ให้เป็น link ไปที่เอกสารดังกล่าว

[2]        ในกรณีที่จะนำประกาศนี้ลงใน website ให้ทำ คำว่า “หนังสือแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล” ให้เป็น link ไปที่เอกสารดังกล่าว

[3]        ในกรณีที่จะนำประกาศนี้ลงใน website ให้ทำ คำว่า “หนังสือแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล” ให้เป็น link ไปที่เอกสารดังกล่าว

[4]        สำนักงานได้จัดทำร่างนโยบายคุกกี้ขึ้นเพื่อให้สามารถรองรับการใช้งานคุกกี้ / การเก็บข้อมูลโดยใช้คุกกี้ได้ รบกวนทางทีม AWC โปรดพิจารณาและหารือกับทางทีม IT ในกรณีจะมีการใช้คุกกี้ในการเก็บข้อมูลใดๆ โปรดกรอกข้อมูลที่เกี่ยวข้องในนโยบายดังกล่าวและทำเป็นลิ้งค์กับนโยบายฉบับนี้

 

 1. รายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทที่มีรายชื่อปรากฏตามเอกสาร รายชื่อกลุ่มบริษัทสำหรับการดำเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล(ซึ่งรวมเรียกว่า “บริษัท”) มีการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลของท่านตามรายละเอียดที่ปรากฏในข้อ 1 และข้อ 2 ด้านล่าง และเนื่องจากข้อมูลบางประการมีลักษณะเป็นข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งได้รับการคุ้มครองตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลเหล่านี้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย บริษัทจึงจัดทำเอกสารฉบับนี้ขึ้น เพื่อให้ท่านได้รับทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิตามกฎหมายของท่าน โปรดอ่านโดยละเอียดและทำความเข้าใจเพื่อประโยชน์ในการใช้สิทธิของท่าน

 1. การเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

ในการประกอบธุรกิจของบริษัท บริษัทมีการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตามรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ประเภทเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมและใช้ วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมและใช้ ฐานความชอบด้วยกฎหมายในการเก็บรวบรวมและใช้
ลูกค้า ชื่อและนามสกุล, ที่อยู่, อีเมล, เบอร์ติดต่อ, นามบัตร, สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทาง (ซึ่งประกอบด้วยชื่อและนามสกุล, เพศ, สัญชาติ, วันเกิด, อายุ, ที่อยู่, รูปถ่าย), สำเนาทะเบียนบ้าน, พฤติกรรมการใช้บริการและซื้อสินค้า, ประวัติการใช้บริการ การซื้อสินค้า และการชำระเงิน, AWC Connext Application ID, LINE ID, ลายมือชื่อ, เลขประจำตัวผู้เสียภาษี และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง –           เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัท

–    เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการติดต่อและประสานงาน

–           เพื่อประกอบการทำสัญญา

–           เพื่อแจ้งเตือนเมื่อถึงกำหนดชำระเงิน

–    เพื่อการใช้สิทธิทางกฎหมายและการปฏิบัติการที่จำเป็นตามกฎหมายอันเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ

จำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท, เพื่อการปฏิบัติตามสัญญา, เพื่อปฏิบัติและใช้สิทธิตามกฎหมาย
ชื่อและนามสกุล, ที่อยู่, สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทาง (ซึ่งประกอบด้วยชื่อและนามสกุล, เพศ, สัญชาติ, วันเกิด, อายุ, ที่อยู่, รูปถ่าย), รายละเอียดบัญชีธนาคาร, ลายมือชื่อ และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง –           เพื่อจัดทำหนังสือทวงหนี้

–    เพื่อจัดทำงบการเงิน และรายงานต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด

–    เพื่อใช้ในการออกใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ และใบเสร็จรับเงิน

–    เพื่อคืนเงินประกันสำหรับลูกค้าที่เป็นผู้เช่าพื้นที่โครงการ

–    เพื่อการใช้สิทธิทางกฎหมายและการปฏิบัติการที่จำเป็นตามกฎหมายอันเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ

จำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท, เพื่อการปฏิบัติตามสัญญา, เพื่อปฏิบัติและใช้สิทธิตามกฎหมาย
สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทาง, สำเนาทะเบียนบ้าน, หมายเลขห้องที่เช่า,  ทะเบียนรถยนต์, ลายมือชื่อ, สำเนาสมุดทะเบียนรถ และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง –    เพื่อเป็นฐานข้อมูลของลูกค้าที่เช่าที่จอดรถรายเดือนสำหรับลูกค้าที่เป็นผู้เช่าพื้นที่โครงการ

–    เพื่อทำบัตรจอดรถรายเดือนสำหรับลูกค้าที่เป็นผู้เช่าพื้นที่โครงการ

จำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท, เพื่อการปฏิบัติตามสัญญา
ชื่อและนามสกุล, เพศ, อายุ, วันเกิด, อีเมล, เบอร์ติดต่อ, ที่อยู่, เลขบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง, พฤติกรรมการใช้บริการและซื้อสินค้า, ประวัติการใช้บริการ การซื้อสินค้า และการชำระเงิน, AWC Connext Application ID, LINE ID, Facebook ID, Google ID, บัญชีผู้ใช้ในโซเชียลมีเดียอื่นๆ และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง –           เพื่อการโฆษณา, การทำการตลาด, การนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการ, การให้สิทธิประโยชน์และข้อเสนอพิเศษสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทผ่านช่องทางต่างๆ เช่น อีเมล, ข้อความในโทรศัพท์มือถือ, ไปรษณีย์, Call Center, AWC Connext Application, LINE และ
อื่นๆ-    เพื่อการสำรวจวิเคราะห์และวิจัยด้านการตลาด, การวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้า, การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท
ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
ผู้ที่มีแนวโน้มจะซื้อหรือใช้สินค้าและบริการของบริษัท (Potential customers) ชื่อและนามสกุล, อีเมล, เบอร์ติดต่อ, นามบัตร และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง –    เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการติดต่อและประสานงาน

–    เพื่อเป็นฐานข้อมูลสำหรับติดต่อในกรณีมีพื้นที่ว่างให้เช่า

จำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท, เพื่อการปฏิบัติตามสัญญา
ชื่อและนามสกุล, เพศ, อายุ, วันเกิด, อีเมล, เบอร์ติดต่อ, ที่อยู่, เลขบัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง, พฤติกรรมการใช้บริการและซื้อสินค้า, ประวัติการใช้บริการ การซื้อสินค้า และการชำระเงิน, AWC Connext Application ID, LINE ID, Facebook ID, Google ID, บัญชีผู้ใช้ในโซเชียลมีเดียอื่นๆ และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง –           เพื่อการโฆษณา, การทำการตลาด, การนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการ, การให้สิทธิประโยชน์และข้อเสนอพิเศษสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทผ่านช่องทางต่างๆ เช่น อีเมล ข้อความในโทรศัพท์มือถือ, ไปรษณีย์, Call Center, AWC Connext Application, LINE และอื่นๆ

–    เพื่อการสำรวจวิเคราะห์และวิจัยด้านการตลาด, การวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้า, การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท

ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
ผู้ที่ได้รับอุบัติเหตุบริเวณโครงการ สำเนาบัตรประชาชน สำเนาหนังสือเดินทาง หรือสำเนาใบขับขี่ (ซึ่งประกอบด้วยชื่อและนามสกุล, เพศ, สัญชาติ, วันเกิด, อายุ, ที่อยู่, รูปถ่าย), เบอร์ติดต่อ, รูปถ่ายเหตุการณ์, ใบรับรองแพทย์ และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง –    เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการใช้สิทธิตามสัญญาประกันภัย

–    เพื่อใช้ในการจัดทำเอกสารรายงานอุบัติเหตุ (Incident Report)

จำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท, ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
ผู้ให้บริการ, ผู้จัดหาสินค้าและวัตถุดิบ, ที่ปรึกษาวิชาชีพ, พันธมิตรทางธุรกิจ, ผู้รับเหมา ชื่อและนามสกุล, เพศ, อายุ, วันเกิด, อีเมล, เบอร์ติดต่อ, รูปถ่าย, สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทาง (ซึ่งประกอบด้วยชื่อและนามสกุล, เพศ, สัญชาติ, วันเกิด, อายุ, ที่อยู่, รูปถ่าย), ใบอนุญาตทำงาน, รายละเอียดบัญชีธนาคาร, นามบัตร, LINE ID และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง –          เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

–    เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการติดต่อและประสานงาน

–           เพื่อประกอบการทำสัญญา

–    เพื่อการใช้สิทธิทางกฎหมายและการปฏิบัติการที่จำเป็นตามกฎหมายอันเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ

–    เพื่อจัดทำทะเบียนควบคุมทรัพย์สินของบริษัท (กรณีมีการซื้อทรัพย์สินของบริษัท)

จำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท, เพื่อการปฏิบัติตามสัญญา, เพื่อปฏิบัติและใช้สิทธิตามกฎหมาย
สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทาง (ซึ่งประกอบด้วยชื่อและนามสกุล, เพศ, สัญชาติ, วันเกิด, อายุ, ที่อยู่, รูปถ่าย), รายละเอียดบัญชีธนาคาร, ลายมือชื่อ และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง –           เพื่อออกใบแจ้งหนี้ และใบเสร็จรับเงิน

–           เพื่อจัดทำหนังสือทวงหนี้

–           เพื่อจัดทำงบการเงิน และรายงานต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด

จำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท, เพื่อการปฏิบัติตามสัญญา, เพื่อปฏิบัติและใช้สิทธิตามกฎหมาย
ชื่อและนามสกุล, เพศ, อายุ, วันเกิด, อีเมล, เบอร์ติดต่อ, รูปถ่าย, สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทาง (ซึ่งประกอบด้วยชื่อและนามสกุล, เพศ, สัญชาติ, วันเกิด, อายุ, ที่อยู่, รูปถ่าย), ใบอนุญาตทำงาน, รายละเอียดบัญชีธนาคาร, นามบัตร, LINE ID และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง –           เพื่อการโฆษณา, การทำการตลาด, การนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการ, การให้สิทธิประโยชน์และข้อเสนอพิเศษสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทผ่านช่องทางต่างๆ เช่น อีเมล ข้อความในโทรศัพท์มือถือ, ไปรษณีย์, Call Center, AWC Connext Application, LINE และอื่นๆ

–    เพื่อการสำรวจวิเคราะห์และวิจัยด้านการตลาด, การวิเคราะห์พฤติกรรม, การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท

ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
ผู้มาติดต่อบริเวณโครงการ สำเนาบัตรประชาชน สำเนาหนังสือเดินทาง หรือสำเนาใบขับขี่ (กรณีใช้แสดงแทนบัตรประชาชน) (ซึ่งประกอบด้วยชื่อและนามสกุล, เพศ, สัญชาติ, วันเกิด, อายุ, ที่อยู่, รูปถ่าย), เลขทะเบียนรถ และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง –    เพื่อเป็นฐานข้อมูล และสามารถใช้อ้างอิงหรือติดตามได้กรณีที่ผู้มาติดต่อสร้างปัญหาหรือความเสียหายให้แก่ลูกค้าที่เป็นผู้เช่า

–    เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงในการเก็บเงินค่าที่จอดรถ

จำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท, เพื่อการปฏิบัติตามสัญญา
สื่อมวลชน, เจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการและองค์กรต่างๆ ชื่อและนามสกุล, ตำแหน่งงาน, ที่อยู่, อีเมล, เบอร์ติดต่อ และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง –     เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการติดต่อประสานงาน จำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท
บุคคลธรรมดาที่อยู่บริเวณที่มีกล้องวงจรปิดในโครงการของบริษัท ภาพเคลื่อนไหวจากกล้องวงจรปิดบริเวณโครงการ และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง –    เพื่อใช้เป็นหลักฐานและข้อมูลประกอบกรณีที่มีอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์ใดๆ เกิดขึ้น

–    เพื่อการใช้สิทธิทางกฎหมายและการปฏิบัติการที่จำเป็นตามกฎหมาย

จำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท
กรรมการของบริษัท และสมาชิกในครอบครัว ชื่อและนามสกุล, เพศ, วันเกิด, ที่อยู่, อีเมล, เบอร์ติดต่อ, ประวัติการศึกษา, ประสบการณ์ทำงาน, ประวัติย่อ (Resume), สำเนาบัตรประชาชน สำเนาหนังสือเดินทาง หรือสำเนาใบขับขี่ (ซึ่งประกอบด้วยชื่อและนามสกุล, เพศ, สัญชาติ,
วันเกิด, อายุ, ที่อยู่, รูปถ่าย), รูปถ่าย, ประวัติการแพ้อาหาร, เลขป้ายทะเบียนรถ, รายละเอียดบัญชีธนาคาร และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
–           เพื่อเป็นฐานข้อมูลของบริษัท

–    เพื่อจัดทำการตรวจสอบข้อมูลกรณีการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน

–    เพื่อการใช้สิทธิทางกฎหมายและการปฏิบัติการที่จำเป็นตามกฎหมาย

จำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท, เพื่อการปฏิบัติตามสัญญา, เพื่อปฏิบัติและใช้สิทธิตามกฎหมาย
ผู้ถือหุ้นของบริษัท และผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น ชื่อและนามสกุล, ที่อยู่, เบอร์ติดต่อ, วันเกิด, ที่อยู่, รูปถ่าย, จำนวนหุ้นที่ถือ, เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น, ลายมือชื่อ, สำเนาบัตรประชาชน (ซึ่งประกอบด้วยชื่อและนามสกุล, เพศ, สัญชาติ, วันเกิด, อายุ, ที่อยู่, รูปถ่าย) และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง –           เพื่อเป็นฐานข้อมูลของบริษัท

–           เพื่อยืนยันตัวตนในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น

–    เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการจัดเตรียมประชุมผู้ถือหุ้น

–    เพื่อการใช้สิทธิทางกฎหมายและการปฏิบัติการที่จำเป็นตามกฎหมาย

จำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท, เพื่อการปฏิบัติตามสัญญา, เพื่อปฏิบัติและใช้สิทธิตามกฎหมาย
ผู้ขายสินค้าผ่าน online platform ของโครงการ AEC Trade Center ที่เป็นบุคคลธรรมดา ชื่อและนามสกุล, ที่อยู่, อีเมล, เบอร์ติดต่อ, วันเกิด, เพศ, อายุ, สถานภาพสมรส, สัญชาติ  เลขประจำตัวประชาชน Username, Password, รายละเอียดบัญชีธนาคาร และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง –           เพื่อการบริหารจัดการ online platform ของโครงการ AEC Trade Center

–          เพื่อเป็นฐานข้อมูลของบริษัท

–    เพื่อการติดต่อสื่อสาร และการใช้สิทธิเรียกร้องใดๆ ตามกฎหมาย

จำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท, เพื่อการปฏิบัติตามสัญญา, เพื่อปฏิบัติและใช้สิทธิตามกฎหมาย
–           เพื่อการโฆษณา, การทำการตลาด, การนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการ, การให้สิทธิประโยชน์และข้อเสนอพิเศษสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทผ่านช่องทางต่างๆ เช่น อีเมล ข้อความในโทรศัพท์มือถือ ไปรษณีย์

–    เพื่อการสำรวจวิเคราะห์และวิจัยด้านการตลาด, การวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้า, การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท

ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อและนามสกุล, รายละเอียดบัญชีธนาคาร และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง –          เพื่อโอนเงินค่าสินค้าที่ขายได้ให้แก่ผู้ขาย

–          เพื่อการทำบัญชี

จำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท, เพื่อการปฏิบัติตามสัญญา
ชื่อและนามสกุล, ที่อยู่, เบอร์ติดต่อ และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง –    เพื่อเป็นข้อมูลในการไปรับสินค้าเพื่อจัดส่งให้ผู้ซื้อต่อไป จำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท, เพื่อการปฏิบัติตามสัญญา
ผู้ซื้อสินค้าผ่าน online platform ของโครงการ AEC Trade Center ที่เป็นบุคคลธรรมดา ชื่อและนามสกุล, ที่อยู่, อีเมล, เบอร์ติดต่อ, วันเกิด, เพศ, อายุ, สถานภาพสมรส, สัญชาติ
เลขประจำตัวประชาชน, Username, Password, Customer ID, พฤติกรรมในการใช้ Online Platform, รายละเอียดบัญชีธนาคาร และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
–           เพื่อการบริหารจัดการ online platform ของโครงการ AEC Trade Center

–           เพื่อเป็นฐานข้อมูลของบริษัท

–    เพื่อการติดต่อสื่อสาร และการใช้สิทธิเรียกร้องใดๆ ตามกฎหมาย

จำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท, เพื่อการปฏิบัติตามสัญญา, เพื่อปฏิบัติและใช้สิทธิตามกฎหมาย
–           เพื่อการโฆษณา, การทำการตลาด, การนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการ, การให้สิทธิประโยชน์และข้อเสนอพิเศษสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น อีเมล ข้อความในโทรศัพท์มือถือ ไปรษณีย์

–    เพื่อการสำรวจวิเคราะห์และวิจัยด้านการตลาด, การวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้า, การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท

ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อและนามสกุล, รายละเอียดบัญชีธนาคาร และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง –    เพื่อโอนเงินค่าสินค้าคืน ในกรณีที่มีการคืนสินค้าและขอคืนเงิน

–           เพื่อการทำบัญชี

จำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท, เพื่อการปฏิบัติตามสัญญา
ชื่อและนามสกุล, ที่อยู่, เบอร์ติดต่อ และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง –    เพื่อเป็นข้อมูลในการดำเนินการจัดส่งสินค้า จำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท, เพื่อการปฏิบัติตามสัญญา
 1. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ในการประกอบธุรกิจของบริษัท บริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอก ตามรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ประเภทเจ้าของข้อมูล ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเปิดเผย วัตถุประสงค์ในการเปิดเผย ฐานความชอบด้วยกฎหมายในการเปิดเผย ประเภทของบุคคลที่จะได้รับข้อมูลส่วนบุคคล
ลูกค้า ชื่อและนามสกุล, ที่อยู่, อีเมล, เบอร์ติดต่อ, นามบัตร, สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (ซึ่งประกอบด้วยชื่อและนามสกุล, เพศ, สัญชาติ, วันเกิด, อายุ, ที่อยู่, รูปถ่าย), พฤติกรรมการใช้บริการและซื้อสินค้า, ประวัติการใช้บริการ การซื้อสินค้า และการชำระเงิน, AWC Connext Application ID, และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

 

–    เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

–    เพื่อการใช้สิทธิทางกฎหมายและการปฏิบัติการที่จำเป็นตามกฎหมายอันเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ

–    เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชั่น AWC Connext

จำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท, เพื่อการปฏิบัติตามสัญญา, เพื่อปฏิบัติและใช้สิทธิตามกฎหมาย –    หน่วยงานราชการ (ตามที่หน่วยงานราชการนั้นๆ ร้องขอ) เช่น กรมสรรพากร, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, กระทรวงพาณิชย์, กรมบัญชีกลาง, กรมการปกครอง

–    ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท ซึ่งเป็นผู้ให้บริการด้านการพัฒนาแอปพลิเคชั่น AWC Connext

–          บริษัทที่ปรึกษาวิชาชีพ เช่น ที่ปรึกษาด้านการเงิน หรือด้านกฎหมาย

–          บริษัทผู้ให้บริการ
ต่างๆ เช่น บริการระบบ บริการจัดเก็บเอกสาร หรือ บริการตรวจสอบภายใน

–          บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จํากัด (มหาชน) ในฐานะผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งดูแลงานด้านการบัญชี งานด้านการจัดเก็บเอกสารให้กับบริษัท

ผู้ที่มีแนวโน้มจะซื้อหรือใช้สินค้าและบริการของบริษัท (Potential customers) ชื่อและนามสกุล, เพศ, อายุ, วันเกิด, อีเมล, เบอร์ติดต่อ, ที่อยู่, เลขบัตรประชาชนหรือเลขหนังสือเดินทาง, พฤติกรรมการใช้บริการและซื้อสินค้า, ประวัติการใช้บริการ การซื้อสินค้า และการชำระเงิน, AWC Connext Application ID, LINE ID, Facebook ID, Google ID, บัญชีผู้ใช้ในโซเชียลมีเดียอื่นๆ และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง –           เพื่อการโฆษณา, การทำการตลาด, การนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการ การให้สิทธิประโยชน์
และข้อเสนอพิเศษสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น อีเมล, ข้อความในโทรศัพท์มือถือ, ไปรษณีย์, Call Center, AWC Connext Application, LINE และอื่นๆ-    เพื่อการสำรวจวิเคราะห์และวิจัยด้านการตลาด, การวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้า, การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท
ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทที่มีรายชื่อปรากฎตาม “รายชื่อกลุ่มบริษัทสำหรับการดำเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”
ผู้ที่ได้รับอุบัติเหตุบริเวณโครงการ สำเนาบัตรประชาชน สำเนาหนังสือเดินทาง หรือสำเนาใบขับขี่ (ซึ่งประกอบด้วยชื่อและนามสกุล, เพศ, สัญชาติ, วันเกิด, อายุ, ที่อยู่, รูปถ่าย), เบอร์ติดต่อ, รูปถ่ายเหตุการณ์, ใบรับรองแพทย์ และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง –    เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการใช้สิทธิตามสัญญาประกันภัย

–    เพื่อใช้ในการจัดทำเอกสารรายงานอุบัติเหตุ (Incident Report)

จำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท, เพื่อการปฏิบัติตามสัญญา, เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพ, เพื่อปฏิบัติและใช้สิทธิตามกฎหมาย, ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จํากัด (มหาชน)
–    เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการใช้สิทธิตามสัญญาประกันภัย จำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท, เพื่อการปฏิบัติตามสัญญา, เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพ, เพื่อปฏิบัติและใช้สิทธิตามกฎหมาย, ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทประกันภัย
บุคคลธรรมดาที่อยู่บริเวณที่มีกล้องวงจรปิดในโครงการของบริษัท ภาพเคลื่อนไหวจากกล้องวงจรปิดบริเวณโครงการ และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง –    เพื่อใช้เป็นหลักฐานและข้อมูลประกอบกรณีที่มีอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์ใดๆ เกิดขึ้น

–    เพื่อการใช้สิทธิทางกฎหมายและการปฏิบัติการที่จำเป็นตามกฎหมาย

จำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท เจ้าทุกข์, ผู้เสียหาย, ผู้ที่เช่าพื้นที่, เจ้าหน้าที่ตำรวจ, บริษัทประกันภัย
ผู้ให้บริการ, ผู้จัดหาสินค้าและวัตถุดิบ, ที่ปรึกษาวิชาชีพ, พันธมิตรทางธุรกิจ ชื่อและนามสกุล, อีเมล, เบอร์ติดต่อ, สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทาง (ซึ่งประกอบด้วยชื่อและนามสกุล, เพศ, สัญชาติ, วันเกิด, อายุ, ที่อยู่, รูปถ่าย) และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง –    เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัท

–    เพื่อเป็นฐานข้อมูล
ในการติดต่อและประสานงาน

–    เพื่อประกอบการทำสัญญา

จำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท, เพื่อการปฏิบัติตามสัญญา บริษัทที่มีรายชื่อปรากฎตาม “รายชื่อกลุ่มบริษัทสำหรับการดำเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”
ชื่อและนามสกุล, เพศ, อายุ, วันเกิด, อีเมล, เบอร์ติดต่อ, รูปถ่าย, สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทาง (ซึ่งประกอบด้วยชื่อและนามสกุล, เพศ, สัญชาติ, วันเกิด, อายุ, ที่อยู่, รูปถ่าย), ใบอนุญาตทำงาน, รายละเอียดบัญชีธนาคาร และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง –    เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

–    เพื่อการใช้สิทธิทางกฎหมายและการปฏิบัติการที่จำเป็นตามกฎหมาย

จำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท, เพื่อการปฏิบัติตามสัญญา, เพื่อปฏิบัติและใช้สิทธิตามกฎหมาย –    หน่วยงานราชการ (ตามที่หน่วยงานราชการนั้นๆ ร้องขอ) เช่น กรมสรรพากร, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, กระทรวงพาณิชย์, กรมบัญชีกลาง, กรมการปกครอง

–    บริษัทที่ปรึกษาวิชาชีพ เช่น ที่ปรึกษาด้านการเงิน หรือด้านกฎหมาย

–          บริษัทผู้ให้บริการ
ต่างๆ เช่น บริการระบบ บริการจัดเก็บเอกสาร หรือ บริการบริการตรวจสอบภายใน

ชื่อและนามสกุล, รายละเอียดบัญชีธนาคาร และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อทำธุรกรรมทางการเงิน จำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท, เพื่อการปฏิบัติตามสัญญา ธนาคารที่เกี่ยวข้อง
ชื่อและนามสกุล, เพศ, อายุ, วันเกิด, อีเมล, เบอร์ติดต่อ, รูปถ่าย, สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (ซึ่งประกอบด้วยชื่อและนามสกุล, เพศ, สัญชาติ, วันเกิด, อายุ, ที่อยู่, รูปถ่าย), ใบอนุญาตทำงาน, รายละเอียดบัญชีธนาคาร, นามบัตร, LINE ID และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง –    เพื่อการโฆษณา การทำการตลาด, การนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการ, การให้สิทธิประโยชน์และข้อเสนอพิเศษสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทผ่านช่องทางต่างๆ เช่น อีเมล ข้อความในโทรศัพท์มือถือ, ไปรษณีย์, Call Center, AWC Connext Application, LINE และอื่นๆ

–    เพื่อการสำรวจวิเคราะห์และวิจัยด้านการตลาด, การวิเคราะห์พฤติกรรม, การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท

ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทที่มีรายชื่อปรากฎตาม “รายชื่อกลุ่มบริษัทสำหรับการดำเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”
ผู้ขายสินค้าผ่าน online platform ของโครงการ AEC Trade Center ที่เป็นบุคคลธรรมดา ชื่อและนามสกุล, ที่อยู่, อีเมล, เบอร์ติดต่อ,
วันเกิด, เพศ, อายุ, สถานภาพสมรส, สัญชาติ,  เลขประจำตัวประชาชน Username, Password, รายละเอียดบัญชีธนาคาร และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
–           เพื่อการบริหารจัดการ online platform ของโครงการ AEC Trade Center

–    เพื่อเป็นฐานข้อมูลของบริษัท

–           เพื่อการติดต่อสื่อสาร และการใช้สิทธิเรียกร้องใดๆ ตามกฎหมาย

จำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท, เพื่อการปฏิบัติตามสัญญา, เพื่อปฏิบัติและใช้สิทธิตามกฎหมาย บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จํากัด (มหาชน) ในฐานะผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งดูแลบริหารจัดการ online platform ของโครงการ AEC Trade Center เช่นด้านการตลาดออนไลน์ (Online Marketing), การบัญชี และการยื่นภาษี ให้กับบริษัท
–           เพื่อการโฆษณา, การทำการตลาด, การนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการ, การให้สิทธิประโยชน์และข้อเสนอพิเศษสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทผ่านช่องทางต่างๆ เช่น อีเมล ข้อความในโทรศัพท์มือถือ ไปรษณีย์

–    เพื่อการสำรวจวิเคราะห์และวิจัยด้านการตลาด, การวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้า, การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท

ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทที่มีรายชื่อปรากฎตาม “รายชื่อกลุ่มบริษัทสำหรับการดำเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”
ชื่อและนามสกุล, รายละเอียดบัญชีธนาคาร และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

–    เพื่อโอนเงินค่าสินค้าที่ขายได้ให้แก่ผู้ขาย

–          เพื่อการทำบัญชี

 

จำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท, เพื่อการปฏิบัติตามสัญญา

 

–          บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จํากัด (มหาชน) ในฐานะผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งดูแลบริหารจัดการ online platform ของโครงการ AEC Trade Center เช่น ด้านการตลาดออนไลน์ (Online Marketing), การบัญชี และการยื่นภาษี ให้กับบริษัท

–    ธนาคารที่เป็นผู้ให้บริการระบบรับชำระเงิน

ชื่อและนามสกุล, ที่อยู่, เบอร์ติดต่อ และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง –     เพื่อเป็นข้อมูลในการไปรับสินค้าเพื่อจัดส่งให้ผู้ซื้อต่อไป จำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท, เพื่อการปฏิบัติตามสัญญา ผู้ให้บริการขนส่งสินค้า (กรณีใช้บริการขนส่งสินค้าที่บริษัทจัดเตรียมให้ใน online platform)
ผู้ซื้อสินค้าผ่าน online platform ของโครงการ AEC Trade Center ที่เป็นบุคคลธรรมดา ชื่อและนามสกุล, ที่อยู่, อีเมล, เบอร์ติดต่อ, วันเกิด, เพศ,  อายุ, สถานภาพสมรส, สัญชาติ, เลขประจำตัวประชาชน, Username, Password, Customer ID, พฤติกรรมในการใช้ Online Platform, รายละเอียดบัญชีธนาคาร และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง –           เพื่อการบริหารจัดการ online platform ของโครงการ AEC Trade Center

–    เพื่อเป็นฐานข้อมูลของบริษัท

–          เพื่อการติดต่อสื่อสาร และการใช้สิทธิเรียกร้องใดๆ ตามกฎหมาย

จำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท, เพื่อการปฏิบัติตามสัญญา, เพื่อปฏิบัติและใช้สิทธิตามกฎหมาย

 

บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จํากัด (มหาชน) ในฐานะผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งดูแลบริหารจัดการ online platform ของโครงการ AEC Trade Center เช่นด้านการตลาดออนไลน์ (Online Marketing), การบัญชี และการยื่นภาษี ให้กับบริษัท
–           เพื่อการโฆษณา, การทำการตลาด, การนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการ, การให้สิทธิประโยชน์และข้อเสนอพิเศษสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทผ่านช่องทางต่างๆ เช่น อีเมล ข้อความในโทรศัพท์มือถือ ไปรษณีย์

–    เพื่อการสำรวจวิเคราะห์และวิจัยด้านการตลาด, การวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้า, การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท

ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทที่มีรายชื่อปรากฎตาม “รายชื่อกลุ่มบริษัทสำหรับการดำเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”
ชื่อและนามสกุล, รายละเอียดบัญชีธนาคาร และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง –    เพื่อโอนเงินค่าสินค้าคืน ในกรณีที่มีการคืนสินค้าและขอคืนเงิน

–           เพื่อการทำบัญชี

 

จำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท, เพื่อการปฏิบัติตามสัญญา

 

–           บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จํากัด (มหาชน) ในฐานะผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งดูแลบริหารจัดการ online platform ของโครงการ AEC Trade Center เช่นด้านการตลาดออนไลน์ (Online Marketing), การบัญชี และการยื่นภาษี ให้กับบริษัท

–    ธนาคารที่เป็นผู้ให้บริการระบบรับชำระเงิน

ชื่อและนามสกุล, ที่อยู่, เบอร์ติดต่อ และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง –     เพื่อเป็นข้อมูลในการดำเนินการจัดส่งสินค้า

 

จำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท, เพื่อการปฏิบัติตามสัญญา

 

–    ผู้ให้บริการขนส่งสินค้า (กรณีใช้บริการขนส่งสินค้าที่บริษัทจัดเตรียมให้ใน online platform)

–          ผู้ขาย (กรณีที่ผู้ซื้อเลือกให้ผู้ขายเป็นผู้จัดส่งสินค้า)

Customer ID, พฤติกรรมในการใช้ online platform –     เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลและพัฒนา online platform ของโครงการ AEC Trade Center จำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท, ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทซึ่งให้บริการวิเคราะห์ข้อมูล(Google Analytics)
กรรมการของบริษัท และสมาชิกในครอบครัว ชื่อและนามสกุล, เพศ, วันเกิด, ที่อยู่, อีเมล,
เบอร์ติดต่อ, ประวัติการศึกษา, ประสบการณ์ทำงาน, ประวัติย่อ (Resume), สำเนาบัตรประชาชน สำเนาหนังสือเดินทาง หรือสำเนาใบขับขี่ (ซึ่งประกอบด้วยชื่อและนามสกุล, เพศ, สัญชาติ, วันเกิด, อายุ, ที่อยู่, รูปถ่าย), รูปถ่าย
–    เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

–    เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่กรรมการในการปฏิบัติงานหรือทำธุรกรรมต่างๆ

จำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท, เพื่อการปฏิบัติตามสัญญา, เพื่อปฏิบัติและใช้สิทธิตามกฎหมาย –     หน่วยงานราชการ
ที่เกี่ยวข้อง เช่น
ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย, สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์, กระทรวงพาณิชย์, สถานทูต-    ผู้ให้บริการด้านต่างๆ เช่น ตัวแทนรับจองตั๋วเครื่องบิน

–    ผู้อื่นที่ขอข้อมูล เช่น ธนาคารไทยพาณิชย์เพื่อจัดทำวารสาร

 1. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (ก) เป็นระยะเวลา 30 ปี นับตั้งแต่วันที่บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน สำหรับกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลอยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์และสำหรับกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลอยู่ในรูปแบบเอกสารจำพวกใบอนุญาต เอกสารเกี่ยวกับการออกแบบโครงการ (Drawing) รายงานการประชุม และเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ต่างๆ และ (ข) เป็นระยะเวลา 10 ปี นับตั้งแต่วันที่บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน สำหรับกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลอยู่ในรูปแบบเอกสารอื่นๆ

 1. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิได้รับการคุ้มครองตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารแนบ 1

 1. การติดต่อบริษัท

ในกรณีที่ท่านประสงค์จะใช้สิทธิอย่างใดๆ ของท่านตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ “สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล” ข้างต้น ท่านสามารถแจ้งความประสงค์ในการใช้สิทธิดังกล่าวมายังบริษัทได้ในช่องทาง ดังต่อไปนี้

 • หน่วยงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท
 • เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล: สิเวศ โรจนสุนทร (ดร.)
 • ช่องทางการติดต่อ: https://www.assetworldcorp-th.com/en/home
  [email protected]
 • ที่อยู่: บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน)
  • ชั้น 54 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ถนนสาทรใต้

แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

 

 

เอกสารแนบ 1

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิได้รับการคุ้มครองตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี้

 • สิทธิในการขอถอนความยินยอม

ในกรณีที่บริษัทมีการขอและได้รับความยินยอมจากท่านเพื่อเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านมีสิทธิในการถอนความยินยอมในการให้บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวได้ทุกเมื่อ โดยบริษัทจะพิจารณาคำขอของท่านเพื่อดำเนินการที่เหมาะสมต่อไป ภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ได้รับคำขอดังกล่าว

 • สิทธิในการขอเข้าถึงและรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทจัดเก็บไว้

ท่านมีสิทธิขอเข้าถึงและรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทได้จัดเก็บไว้ โดยบริษัทจะพิจารณาคำขอของท่านเพื่อดำเนินการที่เหมาะสมต่อไป ภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ได้รับคำขอดังกล่าว อย่างไรก็ตาม บริษัทขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธคำขอใช้สิทธิดังกล่าวของท่าน หากเป็นการปฏิเสธตามกฎหมายหรือคำสั่งศาล และการเข้าถึงและ/หรือการขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลนั้นจะส่งผลกระทบที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น

 • สิทธิในการขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทได้รับโดยที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอม หรือได้รับจากแหล่งอื่น

ท่านมีสิทธิขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทได้รับโดยที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอม ในกรณีที่บริษัทได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งอื่นซึ่งไม่ใช่จากท่านโดยตรง หากบริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าวบริษัทจะดำเนินการแจ้งให้ท่านทราบภายใน 30 (สามสิบ) วันนับจากวันที่ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว เพื่อขอความยินยอมจากท่าน ทั้งนี้ เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมายยกเว้นให้ไม่ต้องแจ้ง ซึ่งท่านมีสิทธิขอให้บริษัทเปิดเผยแหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้

 • สิทธิในการขอรับ และขอให้บริษัทโอนย้าย หรือส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ในกรณีที่บริษัทมีการปรับให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานได้โดยอุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติ และสามารถส่งต่อได้โดยวิธีการอัตโนมัติ

ท่านมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตัวท่านจากบริษัทได้ ในกรณีที่บริษัทได้ทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติและสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติรวมทั้งมีสิทธิขอให้บริษัทส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นเมื่อสามารถทำได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ และมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นโดยตรง เว้นแต่โดยสภาพทางเทคนิคไม่สามารถทำได้ โดยบริษัทจะพิจารณาคำขอของท่านเพื่อดำเนินการที่เหมาะสมต่อไป ภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ได้รับคำขอดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธคำขอใช้สิทธิดังกล่าวของท่าน หากการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลเป็นการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์สาธารณะหรือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของบริษัท หรือการใช้สิทธิอาจละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่น

 • สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านมีสิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยบริษัท ตามกฎหมายและในกรณีต่อไปนี้

 • การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเป็นการเก็บรวบรวมโดยได้รับยกเว้นไม่ต้องขอความยินยอมเนื่องจากเป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทหรือนิติบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่บริษัทจะพิสูจน์ได้ว่ามีเหตุอันชอบด้วยกฎหมายที่สำคัญสำหรับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลยิ่งกว่า
 • กรณีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการตลาดแบบตรง

เมื่อบริษัทได้รับแจ้งความประสงค์ในการใช้สิทธิดังกล่าวจากท่าน บริษัทจะทำการแยกข้อมูลของท่านออกจากข้อมูลอื่นๆ ทันที อย่างไรก็ตาม บริษัทขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธคำขอใช้สิทธิดังกล่าวของท่าน ในกรณีที่บริษัทสามารถพิสูจน์ได้ว่า การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้รับยกเว้นไม่ต้องขอความยินยอมเนื่องจากเป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทนั้นมีเหตุอันชอบด้วยกฎหมายที่สำคัญยิ่งกว่า หรือเป็นไปเพื่อการก่อตั้งสิทธิตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย โดยบริษัทจะพิจารณาคำขอของท่านเพื่อดำเนินการที่เหมาะสมต่อไป ภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ได้รับคำขอดังกล่าว

 • สิทธิในการขอให้บริษัทลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลกลายเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถใช้ระบุตัวตนได้

ท่านสามารถแจ้งให้บริษัทลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และ/หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกลายเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุถึงตัวตนของท่านได้ ในกรณีดังต่อไปนี้

 • เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้ตามวัตถุประสงค์
 • เมื่อท่านถอนความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้น และบริษัทไม่มีอำนาจตามกฎหมายที่จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้น
 • เมื่อท่านใช้สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล และบริษัทไม่มีเหตุผลที่จะใช้ปฏิเสธคำขอได้ หรือ
 • เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลนั้นถูกเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

โดยบริษัทจะพิจารณาคำขอของท่านเพื่อดำเนินการที่เหมาะสมต่อไป ภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ได้รับคำขอดังกล่าว อย่างไรก็ตาม บริษัทขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธคำขอใช้สิทธิดังกล่าวของท่าน หากบริษัทมีความจำเป็นและมีสิทธิตามกฎหมายที่จะปฏิเสธคำขอดังกล่าวได้

 • สิทธิขอให้บริษัทระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ท่านสามารถแจ้งให้บริษัทระงับการใช้ข้อมูลของท่านได้ทันที ในกรณีดังต่อไปนี้

 • เมื่อบริษัทอยู่ในระหว่างการตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน หรือปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลนั้นให้เป็นข้อมูลปัจจุบัน และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด ตามคำขอของท่าน
 • เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอาจถูกลบ หรือทำลายได้ แต่ท่านแจ้งขอให้ระงับการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลนั้น แทนการลบ หรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล
 • เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลนั้นหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลนั้นแล้ว แต่ท่านมีความจำเป็นต้องขอให้เก็บรักษาไว้เพื่อใช้ในการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือ
 • เมื่อบริษัทอยู่ในระหว่างการพิจารณาการใช้สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

โดยบริษัทจะพิจารณาคำขอของท่านเพื่อดำเนินการที่เหมาะสมต่อไป ภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ได้รับคำขอดังกล่าว อย่างไรก็ตาม บริษัทขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธคำขอใช้สิทธิดังกล่าวของท่าน หากบริษัทมีความจำเป็นและมีสิทธิตามกฎหมายที่จะปฏิเสธคำขอดังกล่าวได้

 • สิทธิในการขอให้บริษัทปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ไว้กับบริษัท หรือที่บริษัทได้เก็บรวบรวมไว้ หากยังอยู่ภายในระยะเวลาจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลตาม “หนังสือแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล”  ท่านสามารถแจ้งให้บริษัทดำเนินการแก้ไขปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ทุกเมื่อ โดยบริษัทจะพิจารณาคำขอของท่านเพื่อดำเนินการที่เหมาะสมต่อไป ภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ได้รับคำขอดังกล่าว

 • สิทธิในการร้องเรียนในกรณีที่พบว่ามีการฝ่าฝืนข้อกำหนดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

หากท่านพบว่ามีการดำเนินการใดๆ ฝ่าฝืนหรือไม่เป็นไปตามข้อกำหนดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านสามารถแจ้งการดำเนินการที่ไม่ถูกต้องนั้นมายังบริษัท และ/หรือหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องได้ โดยบริษัทจะพิจารณาคำขอของท่านเพื่อดำเนินการที่เหมาะสมต่อไป ภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ได้รับคำขอดังกล่าว

ในกรณีที่ท่านประสงค์จะใช้สิทธิใดๆ ดังปรากฏข้างต้น ท่านสามารถติดต่อบริษัทได้ ตามรายละเอียดที่ระบุในหัวข้อ “การติดต่อบริษัท

 

 1. การปรับปรุงข้อมูลส่วนตัว

โดยการเข้าสู่บัญชีของท่านบนแพลตฟอร์ม ท่านสามารถปรับปรุงข้อมูลส่วนตัวของท่านได้ตลอดเวลา หรือหากท่านประสบปัญหาในการปรับปรุงข้อมูลส่วนตัวของท่าน ท่านสามารถบอกกล่าวให้เราทราบผ่านช่องทางติดต่อที่ระบุไว้ข้างใต้นี้

ท่านยอมรับว่าข้อมูลส่วนตัวของท่านที่ได้รับการปรับปรุงแล้วนั้น เราจะดำเนินการส่งให้แก่คู่ค้าทางด้านการขนส่งและ/หรือการชำระเงิน หรือบริษัทในเครือที่เราได้แบ่งปันข้อมูลส่วนตัวของท่าน หากข้อมูลส่วนตัวของท่านยังคงจำเป็นต่อวัตถุประสงค์ที่กล่าวไว้ข้างบน

 1. การเข้าถึงข้อมูลส่วนตัว

เมื่อท่านสร้างบัญชีกับฟินิกซ์บอกซ์ โดยการเข้าสู่บัญชีของท่านบนแพลตฟอร์ม ท่านอาจเข้าดูรายละเอียดเกี่ยวกับการสั่งซื้อสินค้าของท่าน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ รายละเอียดเกี่ยวกับการสั่งซื้อสินค้าที่สมบูรณ์มีการชำระเงินและจัดส่งสินค้าแล้ว หรือที่ยังคงอยู่ระหว่างการดำเนินการชำระเงินและ/หรือการจัดส่ง และท่านยังสามารถจัดการข้อมูลที่อยู่การจัดส่งสินค้า, รายละเอียดเกี่ยวกับการชำระเงิน หรือการรับข่าวสารที่ท่านได้สมัครไว้ได้ ท่านตกลงที่จะจัดการชื่อบัญชี, รหัสผ่าน และรายละเอียดการสั่งสินค้าเป็นความลับ และจะไม่เปิดเผยต่อบุคคลภายนอกที่ไม่ได้รับอนุญาต โดยเราไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากการใช้ชื่อบัญชี, รหัสผ่าน และรายละเอียดการสั่งสินค้าในทางที่ผิด เว้นแต่จะได้ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ

 1. ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัว

เพื่อรักษาความความปลอดภัยในการปกป้องข้อมูลที่จัดเก็บซึ่งรวมถึงข้อมูลส่วนตัวของท่าน เรามีแนวปฏิบัติในการจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัว, จัดให้มีวิธีการทางเทคโนโลยีซึ่งได้มาตรฐานในอุตสาหกรรม เพื่อป้องกันไม่ให้มีการเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้รับอนุญาต และจัดการทำลายข้อมูลส่วนตัวของท่านเมื่อข้อมูลดังกล่าวไม่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ทางกฎหมายและ/หรือเพื่อดำเนินการภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆที่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์ทและบริการอีกต่อไป

เมื่อท่านกำหนดรหัสผ่าน เราขอแนะนำให้ท่านใช้ตัวเลข, ตัวอักษร หรือสัญลักษณ์ ที่มีความหลากหลายประกอบอยู่ในรหัสผ่านของท่าน และท่านจะรับผิดชอบต่อการกระทำต่างๆ ที่ได้กระทำลงในนาม หรือผ่านทางบัญชีของท่าน รวมถึงผลที่ตามมาใดๆ,  การควบคุมข้อมูลส่วนตัว หรือข้อมูลใดๆ ของท่านที่ส่งให้แก่เรา, นิติกรรมใดๆ ที่ทำลงในนามของท่าน ท่านจะแจ้งให้เราทราบและเปลี่ยนรหัสผ่านของท่าน หากหรือหากท่านมีเหตุให้เชื่อได้ว่ารหัสผ่านของท่านถูกเปิดเผยหรือไม่เป็นความลับอีกต่อไป    เพื่อความปลอดภัยในบัญชีและข้อมูลใดๆ ของท่านที่บันทึกอยู่ในบัญชีนั้น เราขอแนะนำให้ท่านออกจากระบบบัญชี และปิดบราวเซอร์ที่ท่านใช้เข้าระบบทุกครั้งหากท่านมิได้ใช้คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลเข้าสู่แพลตฟอร์ม ท่านยอมรับและตกลงว่าเรา      ไม่ต้องรับผิดชอบต่อการใช้รหัสผ่านในทางที่ผิด เว้นแต่การใช้งานในทางที่ผิดนั้นเป็นผลมาจากการกระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของเรา หรือหากท่านมีเหตุให้เชื่อว่ามีการละเมิดข้อมูลส่วนตัวของท่านที่มีอยู่ในแพลตฟอร์ม ท่านสามารถบอกกล่าวให้เราทราบผ่านช่องทางติดต่อที่ระบุไว้ข้างใต้นี้

 1. ผู้เยาว์

กรณีการใช้งานแพลตฟอร์มของบุคคลที่อายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ จะต้องอยู่ภายใต้การกำกับดูแลโดยบิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครองทางกฎหมายเท่านั้น

 1. การเก็บข้อมูล

เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์และประเมินซึ่งจะช่วยให้เราเข้าใจความต้องการและความสนใจของท่านมากขึ้น และสามารถมอบประสบการณ์ที่ดีในการใช้แพลตฟอร์มให้มีความรวดเร็ว, ความปลอดภัย และความเหมาะสมกับความสนใจของท่าน รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปกป้องความเป็นส่วนตัวของท่าน ท่านยอมรับว่าเราหรือผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจากเราอาจจะใช้วิธีการดังนี้เพื่อเก็บข้อมูลใดๆ ของท่านขณะใช้งานแพลตฟอร์ท

(ก) โปรแกรมคุกกี้ ที่จัดวางไว้บนหน่วยความจำของบราวเซอร์ที่ท่านใช้ หรือบนอุปกรณ์ที่ท่านใช้ขณะเข้าชมแพลตฟอร์ม
(ข) เวปบีคอน รูปภาพกราฟฟิคขนาดเล็กที่อาจรวมอยู่ในแพลตฟอร์ม
(ค) หรือโปรแกรมอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกันเพื่อจัดเก็บข้อมูลการใช้งานแพลตฟอร์ม

เมื่อท่านเข้าสู่แพลตฟอร์มของเรา เซิร์ฟเวอร์จะทำการจดจำ และบันทึกข้อมูลที่บราวเซอร์ของท่านส่งเข้ามาโดยอัตโนมัติ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ที่อยู่ไอพีแอดเดรสของคอมพิวเตอร์ของท่าน, ชนิดของบราวเซอร์ที่ท่านใช้ขณะเข้าสู่แพลตฟอร์ม,     เว็ปไซต์ที่ท่านเข้าถึงก่อนที่ท่านจะเข้าสู่แพลตฟอร์ม, หน้าเว็ปเพจที่ท่านเข้าชมในแพลตฟอร์ม รวมถึงแจ่ไม่จำกัดเฉพาะ    จำนวนเวลาที่ท่านใช้ในการชมเว็ปไซต์ดังกล่าว, สินค้าหรือข้อมูลที่ท่านค้นหาในแพลตฟอร์ม, วันและเวลาเข้าชม และข้อมูลทางสถิติอื่นๆ

 1. ข้อมูลขยะ, สปายแวร์ และไวรัสคอมพิวเตอร์

เพื่อป้องกันมิให้ข้อมูลขยะ, สปายแวร์, ไวรัสคอมพิวเตอร์ รวมถึงวัสดุต้องห้ามอื่นใด ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งไม่พึงประสงค์เป็นอย่างยิ่งและมีความเป็นไปได้ในการที่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่แพลตฟอร์มและ/หรือบริการ รวมถึงผู้ใช้อื่นบนแพลตฟอร์ม, ระบบ และอุปกรณ์ใดๆ ท่านตกลงที่จะไม่ส่งข้อความใดๆ หรือกระทำการใดๆ ที่จะเป็นการนำเข้าข้อมูลขยะ, สปายแวร์ หรือไวรัสคอมพิวเตอร์ ผ่านทางแพลตฟอร์ม ท่านจะตั้งค่าการติดต่อสื่อสารตามนโยบายของแพลตฟอร์ม หากท่านต้องการรายงานกรณีที่น่าสงสัยว่าจะมีข้อมูลขยะ, สปายแวร์, ไวรัสคอมพิวเตอร์ รวมถึงวัสดุต้องห้ามอื่นใด ท่านสามารถบอกกล่าวให้เราทราบผ่านช่องทางติดต่อที่ระบุด้านล่างนี้

 1. การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัว

เราขอสงวนสิทธิในการปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวได้ตลอดเวลา โดยให้ถือว่าการปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวนั้นมีผลทันทีและท่านได้รับทราบแล้วเมื่อมีการประกาศ หรือตีพิมพ์ หรือเผยแพร่นโยบายความเป็นส่วนตัวที่ได้มีการปรับปรุงแล้วนั้นไว้ในแพลตฟอร์ม

 1. การติดต่อฟินิกซ์บอกซ์

หากท่านมีข้อสงสัย, ความคิดเห็น หรือต้องการความช่วยเหลือ ท่านสามารถติดต่อเราผ่านช่องทาง  อีเมล์ [email protected]